ទ្រាំលែងបានហើយ! ក្រោយបុរសម្នាក់ចេញមុខព្រលះ ស្រាប់តែអតីតភរិយលោក ឌួង ឆាយ តបវិញអោយកប់ៗថាសុំអោយច្បាប់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែវែងឆ្ងាយ មិនចប់ដោយសារតែលោក ឌួង ឆាយទម្លាយវិដេអូអតីតភរិយាលោកចូលក្លឹបចំថ្ងៃបុណ្យបរទេស រួចស្រាប់តែបុរសម្នាក់លេចមុខមកព្រលះមួយរយៗសុទ្ធតែថាកំនើត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង ដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារ-ល-។ រហូតដល់ថ្នាក់សាមុីខ្លួន អ្នកនាង ដេតមារីណាបង្ហោះសារតបបែបនេះ៖ «នាងខ្ញុំសុំសួរលោកពូថាលោកពូជាប៉ូលីស ជាអ្នកសារពត៌មាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬជាតុលាការ ? ហេីយលោកពូមានប្អូនស្រី មានប្រពន្ធ ឬមានម្ដាយឬអត់ទេីបលោកពូប្រេីពាក្យបែបនឹងមកលេីរូបនាងខ្ញុំ ទាំងដែលនាងខ្ញុំមិនស្គាល់លោកពូទាល់តែសោះ ហេតុអីបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាលោកពូប្រេីពាក្យសំដីជេរនឹងដៀលកិត្តិយសមកលេីរូបនាងខ្ញុំបែបនេះ បេីសិនជាលោកពូឆ្លេីយសំនួរដែលនាងខ្ញុំសួរលោកពូប៉ុន្តែបេីសិនចំលេីយនាងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេអ្វីដែលលោកពូប្រេីធ្វេីនិង ទង្វេីនឹងពាក្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំដីចោទប្រកាន់មកលេីនាងខ្ញុំបែបនេះ នាងខ្ញុំសុំអោយច្បាប់ជួយដោះស្រាយដែលលោកពូបានប្រេីពាក្យសំដីបែបនេះមកលេីនាងខ្ញុំ ព្រោះប៉ាម៉ាក់បងប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារមិនដែលមានអ្នកណាប្រេីពាក្យបែបនេះមកលេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបនាងខ្ញុំទេ ហេីយនាងខ្ញុំនឹងលោកពូមិនដែលស្គាល់គ្នាហេីយក៏មិនដែលមានទំនាស់អ្វីជាមួយគ្នាដែរ នាងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកពូមានគោលបំណងអ្វីមកលេីរូបនាងខ្ញុំ ហេីយមិនដឹងថាបានផលប្រយោជន៍អ្វីដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានលោកពូទំនេរអត់ការងារធ្វេីមកអង្គុយនិយាយរឿងនាងខ្ញុំ និយាយទាំងដែលលោកពូគ្មានភាពជាបុរសអីបន្តិច ដូច្នេះនាងខ្ញុំទទួលយកមិនបាននោះទេ លោកពូមិនមែនជាខ្ញុំហេីយមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំសូមទាមទាររកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ ព្រោះនាងខ្ញុំមិនអាចបន្តរអោយមនុស្សម្នាក់ៗដែលមិនដឹងរឿងច្បាស់មកជេរដៀលជាន់ពន្លិចមកលេីរូបនាងខ្ញុំដែរហេីយលោកពូជាមនុស្សប្រុសទៀត ខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានអ្វីនៅពីក្រោយហេីយទេីបលោកហ៊ាននិយាយបែបនេះ នាងខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសនឹងតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំដែរ នាងខ្ញុំជឿលេីច្បាប់ សុំអោយច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថា: ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ប្រសិនជាមានជនណាម្នាក់ ឬសារពត៌មានណាដែលចុះផ្សាយឬលាបពណ៌នឹងនិយាយបំភ្លេីសពីនាងខ្ញុំទៀត នាងខ្ញុំសុំធ្វេីការតាមផ្លូវច្បាប់ហេីយ ព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាមកអង្គុយបកស្រាយពីរឿងលាបពណ៌ដដែរៗនេះទេ នាងខ្ញុំអត់ទំនេរ ព្រោះនាងខ្ញុំត្រូវធ្វេីការរកលុយដេីម្បីចិញ្ចឹមមេីលថែកូនៗ នឹងមេីលថែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំមិនបានអាងអីត្រូវការប្ដឹងនោះទេ ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនអាចទុកបន្តរអោយនាងខ្ញុំរងនៅការបង្ខូចឈ្មោះបែបនេះតទៀតទេព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទំនេរទៅចំណាយថវិកាទៅលេីសារពត៌មានដេីម្បីចុះផ្សាយ ឬគ្មានពេលនិយាយបកស្រាយនាំតែខូចកិត្តិយសនាងខ្ញុំនោះទេ ព្រោះនាងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំដែរ បេីនរណានិយាយដែលមិនមែនជាការពិតនាងខ្ញុំក៏ត្រូវការពារកិត្តិយស ព្រោះនាងខ្ញុំក៏ជាម្ដាយរបស់កូនៗទាំងបីនាក់ដែរ»៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *