ក្តៅគគុក! នៅមុននេះបន្តិចស្រាប់តែអតីត ភរិយាលោក ឌួង ឆាយ ទម្លាយវិដេអូកាលនៅហាង ឃើញហើយច្បាស់ចែស…(មានវិដេអូូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី១៥ ខែ១១ ឆ្នាំ២០២១ បើយោងតាមប្រភពអតីតភរិយាលោក ឌួង ឆាយ បានចេញមុខឡាយទម្លាយវិដេអូកាលពីរឿងគប់សោរឡានផ្អើល ដោយអ្នកនាង ដេតមារីណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានបញ្ចក់បែបនេះថា៖«ជួបគ្នានាយប់នេះក្នុងការឡាយផ្ទាល់ នឹងមេីលវីដេអូសកម្មភាព របស់ឪពុក យាយ និងពូ ដែលតែងតែនិយាយថានឹកកូនៗ ចៅៗនឹងក្មួយណាស់ ប៉ុន្តែទង្វេីរពេលមកជួបបែរជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកនិយាយតែរឿងចង់បានស្រា តុ ផ្ទះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះទៅវិញ នេះឬការស្រឡាញ់និងនឹកកូនៗចៅៗ ឬក៏ស្រឡាញ់ទ្រព្យជាងកូនចៅ? បងប្អូនពូមីង ជួយមេីលថាពេលក្នុងឡាយរបស់គាត់និយាយមុនគឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានតែការពូកែសំដែងចូលតួកុហកអោយគេថាល្អតែការនិយាយទង្វេីវិញគ្មាននិងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតេីដូចអ្វីគាត់និយាយឬអត់? នាងខ្ញុំសុំទោសទុកជាមុន ចំពោះរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំដែលមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ដដែរៗ ដូចគេនិយាយថាដូចរឿងភាគឥណ្ឌាចឹង ហេីយកន្លងមកការផុសឡាយរបស់នាងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ចប់ការឡាយតបតរនៅតាមបណ្ដាញសង្គមFB ទៀតទោះមានការលាប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពណ៌ឬការចោទប្រកាន់លេីរូបនាងខ្ញុំក៏ដោយ គឺខ្ញុំមិនខ្វល់លេីអ្នកដែលជឿការលាបពណ៌លេីរូបនាងខ្ញុំ នឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំជឿទៅលេីផ្លូវច្បាប់ ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំដូចជាអស់ជំនឿទៅលេីផ្លូវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ច្បាប់ហេីយ ព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហាក់ដូចជាមិនខ្លាចលេីផ្លូវច្បាប់ទាល់តែសោះ មិនដឹងថាគាត់អាងទឹកលុយ ឬខ្នងអំណាចអ្វីមួយនៅពីក្រោយនោះទេ ទេីបគាត់ហ៊ានធ្វេីទង្វេីបែបនេះដដែរៗ
ពីព្រោះនាងខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរួចហេីយទៅលេីការប្រេីអំពេីហិង្សា និងមានការគំរាមកំហែងលេីរូបនាងខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែច្បាប់នៅតែមិនអាចធ្វេីអ្វីបាន ។ តេីច្បាប់ស្រុកខ្មែរអាចជួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រកយុត្តិធម៌សំរាប់នាងខ្ញុំនិងកូនអោយរស់នៅដោយគ្មានការរងសំពាធ និងភាពភ័យខ្លាចដោយមិនមានការដណ្ដេីមយកកូនពីម្ដាយទាំងដែលលែងលះគ្នាហេីយបានដែររឺទេ? អ្វីដែលខ្ញុំអាចក្រោកឡេីងឈរបានរាល់ថ្ងៃគឺដេីម្បីតែកូន ប៉ុន្តែគាត់មិនខ្លាចច្បាប់នៅតែធ្វេីរឿងដដែរៗទេីបច្បាប់នៅតែមិនអាចធ្វេីអ្វីគាត់បាន ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតមេីលទៅបេីគាត់ស្រឡាញ់កូន ស្រឡាញ់គ្រួសារដូចដែលគាត់បានឡាយនិយាយមែន តេីសមទេដែលគាត់មកស្រែកឡូរឡា ច្រឡោត ជេរប្រមាថនៅមុខកូនៗ នឹងចៅៗបែបនេះតេីសមទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តេីគួរអោយនាងខ្ញុំធ្វេីដូម្ដេចទៀត ពាក្យបណ្ដឹងក៏ប្ដឹងរួចហេីយ សាលក្រមលែងលះក៏បែងចែករួចហេីយ ឥលូវគាត់បែរជាកំពុងប្ដឹងទាមទារសិទ្ធិចិញ្ចឹមកូនពីនាងខ្ញុំទៀត?
នាងខ្ញុំមានតែលេីកម្រាមដៃដប់🙏🙏 សូមអោយអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ក្រសួងដែលពាក់ពន្ធ័សូមជួយមេីល នឹងរកយុត្តិធម៌ដល់រូបនាងខ្ញុំផង នាងខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីក្រៅពីភាពស្ងប់សុខរបស់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំនឹងកូនៗនោះទេ🙏»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *