មកម្តងនេះកាច! ក្រោយអតីតស្វាមី អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណា នៅតែទទូចរឿងស្បថ មានអីពេលនេះអ្នកសម្រេចចិតថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយ មួយរយៈនេះបញ្ហាគ្រួសារលោក ឌួយ ឆាយផ្ទុះកក្រើកសារជាថ្មី ដោយឡែកលោក ឌួង ឆាយនៅតែទទូចអតីតលោករឿងស្បថ មានអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះភរិយាលោកសម្រេចចិតថា៖«បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំស្បថដេីម្បីបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់របស់អតីតស្វាមីនាងខ្ញុំ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ នាងខ្ញុំនឹងឡាយផ្ទាល់នៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ោង2:45រសៀលនេះការពិតទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាការស្បថគ្រាន់តែជាភាពទាល់ច្រករបស់មនុស្សយេីងទេ តែគាត់បានយកការស្បថនេះដេីម្បីមកលាបពណ៌ចោទប្រកាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកលេីរូបនាងខ្ញុំ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វេីការស្បថជូនដេីម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំនូវកន្លែងដែលខ្ញុំជឿជាក់គោរពនិងសក្កិសិទ្ធិបំផុត នាងខ្ញុំមិនដែលគិតថាយកការស្បថនេះដេីម្បីមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង្ហាញថាខ្លួនល្អត្រឹមត្រូវនោះទេ ប៉ុន្តែបេីសិនជាខ្ញុំមិនស្បថមានពូមីងបងប្អូនមួយចំនួនថានាងខ្ញុំខ្លាចសម្បថ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនិងជ្រេីសរេីសកន្លែងមួយដែលនាងខ្ញុំជឿជាក់សក្កិសិទ្ធបំផុតមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នាងខ្ញុំវិញនឹងបញ្ជាក់ពីធាតុពិតដែលអតីតស្វាមីនិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វេីមកលេីរូបនាងខ្ញុំតាមពិតនាងខ្ញុំគិតថា បេីសិនជាយេីងមិនធ្វេីខុស យេីងធ្វេីល្អ គឺច្បាប់មិនអាច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្វេីអីយេីងបាននោះទេ ប៉ុន្តែបេីមនុស្សយេីងធ្វេីអាក្រក់បានតែសំដីតែទង្វេីមិនអាចធ្វេីបានគ្មាន បានតែសេរ៉ូ តែងតែយកពាក្យសម្បថមកលុបលាងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនដេីម្បីបង្ហាញអោយឃេីញថាខ្លួនឯងល្អ នាងខ្ញុំដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទង្វេីអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ គឺចង់អោយគេយល់ច្រឡំនិងស្អប់នាងខ្ញុំ ដូច្នេះនាងខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំដេីម្បីការពារកិត្តិយសនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំ មិនអាចអោយអ្នកឯងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងមកបន្តរគេដៀលធ្វេីទង្វេីបែបនេះដដែរៗមកលេីនាងខ្ញុំនិងកូនៗបានទៀតនោះឡេីយ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *