ភាគបញ្ចប់! ទីបំផុតអតីតភរិយាលោក ឌួង ឆាយ សម្រេចចិត្តមកស្បថមុខព្រអង្គ រួចបញ្ចក់ច្បាស់ៗពីចំនុចមួយនេះ…(មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទីបំផុតអតីតភរិយាលោក ឌួង ឆាយ យល់ព្រមចេញមុខស្បថដើម្បីបញ្ចក់ភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួននាពេលកន្លងមក ថែមទាំងបញ្ចក់ច្បាស់ៗបែបនេះថា៖«បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្បថដេីម្បីបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់របស់អតីតស្វាមីនាងខ្ញុំ និងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ នាងខ្ញុំនឹងឡាយផ្ទាល់នៅម៉ោង2:45រសៀលនេះការពិតទៅនាងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាការស្បថ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែជាភាពទាល់ច្រករបស់មនុស្សយេីងទេ តែគាត់បានយកការស្បថនេះដេីម្បីមកលាបពណ៌ចោទប្រកាន់មកលេីរូបនាងខ្ញុំ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វេីការស្បថជូនដេីម្បីបង្ហាញពីភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំនូវកន្លែងដែលខ្ញុំជឿជាក់គោរពនិងសក្កិសិទ្ធិបំផុត នាងខ្ញុំមិនដែលគិតថាយកការស្បថនេះដេីម្បីមកបង្ហាញថាខ្លួនល្អត្រឹមត្រូវនោះទេ ប៉ុន្តែបេីសិនជាខ្ញុំមិនស្បថមានពូមីងបង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនមួយចំនួនថានាងខ្ញុំខ្លាចសម្បថ ដូច្នេះនាងខ្ញុំនិងជ្រេីសរេីសកន្លែងមួយដែលនាងខ្ញុំជឿជាក់សក្កិសិទ្ធបំផុតមកបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់នាងខ្ញុំវិញនឹងបញ្ជាក់ពីធាតុពិតដែលអតីតស្វាមីនិង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសារបានធ្វេីមកលេីរូបនាងខ្ញុំ តាមពិតនាងខ្ញុំគិតថា បេីសិនជាយេីងមិនធ្វេីខុស យេីងធ្វេីល្អ គឺច្បាប់មិនអាចធ្វេីអីយេីងបាននោះទេ ប៉ុន្តែបេីមនុស្សយេីងធ្វេីអាក្រក់បានតែសំដីតែទង្វេីមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចធ្វេីបានគ្មាន បានតែសេរ៉ូ តែងតែយកពាក្យសម្បថមកលុបលាងនូវកំហុសរបស់ខ្លួនដេីម្បីបង្ហាញអោយឃេីញថាខ្លួនឯងល្អ នាងខ្ញុំដឹងថាទង្វេីអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារ គឺចង់អោយគេយល់ច្រឡំនិង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្អប់នាងខ្ញុំ ដូច្នេះនាងខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំដេីម្បីការពារកិត្តិយសនឹងក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំ មិនអាចអោយអ្នកឯងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកឯងមកបន្តរគេដៀលធ្វេីទង្វេីបែបនេះដដែរៗមកលេីនាងខ្ញុំនិងកូនៗបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៀតនោះឡេីយ»៕ ដើម្បីជ្រាបលម្អិតថាបែបណានោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *