ស្ងាត់ៗ ចែ ទ្រី ដាណា ទម្លាយមូលហេតុបន្ថែមរឿងលែងលះ ការពិតមកពីចឹងសោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងតាមប្រភពអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា បានបន្តទម្លាយថា៖ «តាមពិតចឹងសោះបងប្អូនបានគាត់ខំបំបែកបំបាក់ខ្ញុំនិងពួម៉ៅណាស់ គាត់ថាគាត់ចង់ល្បី លោកអើយអីក៏ឃោឃៅម្លេះ😢ចឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានរាល់ថ្ងៃនេះខំផុសឌៀមដាមមកខ្ញុំរហូត😢ព្រោះគាត់សប្បាយចិត្តពេលបំបែកខ្ញុំជាមួយពូម៉ៅបានសំរេច😢 តែខ្ញុំក៏សរសើរពូម៉ៅខ្ញុំដែរដែលរើសយកគ្រួសារនិងស្រីក្រៅចោលប្រពន្ធកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

😭តែខ្ញុំក៏មិនតូចចិត្តដែរដោយសារប្តីយើងទេ ជឿរគ្រួសារជាងប្រពន្ធកូន😭ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ថាខ្ញុំនិងពូម៉ៅពីមុនមកគាត់បែងចែកដាច់រវៀងគ្រួសារគាត់និងជីវិតគូពួកខ្ញុំមិនដែលឈ្លោះគ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេ😢តែក្រោយមកដោយសារ ចិត្តរបស់ខ្ញុំនេះវាឆ្គួតខ្លួនឯង ទៅជួយប្អូនរបស់គាត់នេះ😢តាំងតែពីជួយមកជីវិតគ្រួសារខ្ញុំមានបញ្ហាសឹងរាល់ថ្ងៃ😭ថ្ងៃណាក៏មុខពូម៉ៅមិនដែលស្រស់ដែរ😭ហើយរាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលដែលគាត់ស្រវឹងម្តងៗលើកឡើងតែពីប្អូននេះមកនិយាយនិងម្តាយគាត់របស់😭តើអោយខ្ញុំជួយរបៀបណាទៅលោកអើយ😭ជួយហើយខុសទៀតហើយស្មានថាប្តីខ្លួនឯងសរសើរប្រពន្ធថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រពន្ធចិត្តបាន តែមិនមែនទេបងប្អូនអើយ ការជួយរបស់ខ្ញុំដូចនាំដុំភ្លើងចូលក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៅវិញ😭 ពេលដែរខ្ញុំជួយហើយហេតុអីក៏មិនអោយខ្ញុំសុខ?តែចុងក្រោយខ្ញុំចាញ់នាងដដែល ចាញ់ត្រង់ខ្ញុំមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេទេ ដោយសារប្តីខ្ញុំស្តាប់គ្រួសារខ្លាំងពេករហូតឡាយបំពានខ្ញុំ😭 រាល់ថ្ងៃនេះអាណិតពូម៉ៅណាស់ តែដោយសារគាត់ជឿរសម្តីគ្រួសារពេកទើបសុខចិត្តបំផ្លាញ់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារបែបនេះ😭មិនដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនទេ😭សរុបសេចក្តីមកវិញ មូលហេតុនៃការលែងលះនេះដោយសារខ្ញុំលែងជួយប្អូនស្រីនេះហើយគាត់វ៉ៃធ្វើបាបខ្ញុំទាំងកាយនិងចិត្តដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សារស្តាប់គ្រួសារខាងមករករឿងខ្ញុំរហូត បងប្អូនមើលតែក្នុងការឡាយរបស់ពូម៉ៅពេលមានរឿងដំបូងទៅដឹងហើយ😭ខ្ញុំស្រលាញ់ប្ដីណាស់ហើយក៏ស្មោះខ្លាំងណាស់ហើយក៏ប្រឹងខ្លាំងណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីគ្រួសារមួយនេះ😭តែទីបញ្ចប់ប្តីខ្ញុំមិនដែលអោយតំលៃខ្ញុំទេ នេះហើយជាការឈឺចាប់បំផុតរបស់មនុស្សស្រី😭 ប្រពន្ធមុនផ្តាំទៅប្រពន្ធក្រោយផងថាបើចង់រស់នៅមួយពូម៉ៅបានសុខទាល់តែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យកចិត្តនិងតាមគ្រប់រឿងរបស់គ្រួសារគាត់ជាពិសេសនាងម្នាក់និង ព្រោះមិនចឹងទេមិនសុខទេព្រោះពូម៉ៅគាត់មិនចេះបែងចែកដាច់រវៀងគ្រួសារគាត់និងប្រពន្ធទេ🙏បើទេវតាមានភ្នែកមែនជួយមើលផង 🙏សាធុប🙏»៕

Leave a Reply