ពុទ្ធោអើយ! លេចធ្លាយរូបភាពចុងក្រោយដ៏ស្គមស្គាំង របស់លោក Paing Takhon ដែលគេសង្ស័យថាលោកកំពុងតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មីយ៉ាន់ម៉ា៖ នេះគឺជាពត៌មានមួយដែលកំពុងតែអង្រួនអារម្មណ៍ដល់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសហ្វេនរបស់តារាពហុជំនាញភូមាលោក ថាខន ផាំង ដោយក្នុងពេលកន្លងទៅថ្មីនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហោះនិង ចែកចាយរូបថតប្រុសម្នាក់ដែលមានភាពអស់កម្លាំងស្គមស្គាំង ថាជាលោក Paing Takhon

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពេលកំពុងឈឺ តាំងពីថ្ងៃទី ៨ ខែមេសាមក ។ នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ពីគណនីហ្វេសប៊ុកប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈ្មោះ Winpapa បានបង្ហោះរូបភាពបុរស ដែលមានមុខនិងរូបរាងស្រដៀងនឹងតារាម៉ូដែលប្រុសលោក Paing Takhon របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រមជាមួយសារភ្ជាប់ថា “នេះជាស្ថានភាពលោក Paing Takhon នាពេលបច្ចុប្បន្ន” ដោយអ្នកផ្សាយបានអះអាងថា មានមនុស្សមិនស្គាល់មុខបាននាំយករូបនេះមកបង្ហោះទៅក្រុម (Group) ហ្វេសប៊ុក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណេតបាននាំយករូបភាពចាស់ៗរបស់លោកមកប្រៀបធៀប ជាមួយរូបភាពបុរសនៅក្នុងរូប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាមានភាគរយដូចច្រើន ទាំងស្ទីលម៉ូដសក់ ស្នាមសាក់ និងឯកសណ្ឋានគុក និងទម្រង់ត្រចៀក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ តារាម៉ូដែលវ័យក្មេងដ៏ល្បីល្បាញ លោក Paing Takhon ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយយោធាភូមា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមានដីកាចាប់ខ្លួន នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ។ លុះនៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា តារាប្រុសរូបនេះ ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងកំពុងឈឺធ្ងន់ ស្របពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់លោកត្រូវបានបិទទាំងស្រុងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ ខាង​ទំព័រហ្វេសប៊ុក Natty In Myanmar បានព្យាយាមបញ្ជូនក្រុមការងារធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Paing Takhon ទាំងបងស្រី និងប្អូនស្រីរបស់លោក តែខាងក្រុមគ្រួសាររបស់តារាប្រុសរូបនេះ បានជូនដំណឹងមកថា គាត់ទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងពីប្រភពដើមនៃរូបថតខាងលើនេះទេ។


បន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតដោយយោងតាមប្រភពដដែលនេះដែរ បានលើកឡើងថា បុរសនៅក្នុងរូបភាពមានសក់ខ្លី ដែលស្រដៀងនឹងលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paing Takhon នេះបើគិតត្រឹមចាប់ពីលោកទើបនឹងសឹកពីបួស វាអាចនឹងមានប្រវែងប្រហាក់ប្រហែលនេះ បូករួមទាំងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវកងនៅលើតុប្លាស្ទិកពណ៍ខៀវ ដែលនេះជាពណ៌ឯកសណ្ឋានរបស់អ្នកទោសមីយ៉ាន់ម៉ា ។តែទោះយ៉ាងណា រូបភាពនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមនៃរូបភាពនោះទេ ប៉ុន្តែអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណេតជាច្រើន ព្យាយាមប្រៀបធៀបមុខមាត់ ស្នាមសាក់ និងទម្រង់ត្រចៀក រវាងរូបទាំង ២ ថាមានភាគរយដូចគ្នាច្រើន

តែអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណេតជាច្រើននៅតែមិនអាចកំណត់បានជាក់លាក់នោះទេ ព្រោះដោយសារតែមុំនៃរូបភាពត្រឹមតែមួយសន្លឹក វាអាចបញ្ជាក់អ្វីបានឲ្យលើសពីនេះនោះទេ ។


ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ គឺទម្រង់ត្រចៀកបុរសក្នុងរូបភាព វាប្រហាក់ប្រហែលនឹងត្រចៀករបស់លោក Paing ណាស់ ដូច្នេះអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណេតជាច្រើនជឿថា បុរសស្គមស្គាំងក្នុងរូបនេះទំនងជាលោកខ្លាំងណាស់ ។


យ៉ាងណាមិញ នៅមិនទាន់អាចសន្មតថាជារូបលោក Paing Takhon ១០០% ទេ ប៉ុន្តែបើតាមទំរង់មុខ និងរូបរាងអាចសន្និដ្ឋានថា ជារូបលោក ៦០ ៨០%។ ដូច្នេះពិតឬយ៉ាងណានោះនៅពេលដែលមានការបញ្ជាក់ថ្មីច្បាស់លាស់ណាមួយនោះ យើងនឹងបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង។

Related posts