តាមទាន់ប្រពន្ធលួចផិតមានប្រុសថ្មី មានអីស្រាប់តែប្តីសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយទាំងទឹកភ្នែកសម្រាប់នាងលើកចុងក្រោយ ដោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារឿងពិតរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូរ! ដែលប្តីប្រពន្ធ២នាក់នេះរៀបការជាមួយគ្នាយូរហើយ ប៉ុន្តែគ្មានសល់លុយកាក់និងគេសោះ ដោយសារការចាយវាយរបស់ប្រពន្ធមិនចេះគិតមុខគិតក្រោយនិងការចង់ហឺុហាទាន់សម័យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងដែលជីភាពពុំសូវធូរធារប៉ុន្មាន ព្រោះតែទង្វើររបស់ប្រពន្ធបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារធ្លាក់ដុនដាបនិងគ្មានសល់អ្វីនឹងគេឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលដើមឡើយមានប្តីប្រពន្ធមួយគូររស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បុរសជាប្តីមានឈ្មោះថា វីរ: អាយុ៣២ឆ្នាំ ចំណែកនារីដែលជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថា ស្រីណុច មានអាយុ២៥ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នេះបានរៀបការជាមួយគ្នាយូរណាស់មកហើយតែគ្មានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនិងគេសោះ ព្រោះតែជីវភាពខ្វះខាតបែបនេះហើយទើបបុរសជាប្តីសម្រេចចិត្តនាំប្រពន្ធទៅការរោងចក្រមួយកន្លែងនៅប្រទេសថៃព្រោះគិតថាពួកគេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរ។លុះស្អែកឡើងពួកគេទាំង២នាក់ប្តីប្រពន្ធក៏បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការ!ពេលទៅដល់ប្រទេសថៃភ្លាមពួកគេទាំង២នាក់ប្តីប្រពន្ធក៏បានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែង ដែលមានតម្លៃ៨០$/ខែសមល្មមនិងរស់នៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនិយាយត្រូវរូវគ្នាហើយពួកគេទាំង២ក៏បានទៅដាក់ពាក្យសុំធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងមួយកន្លែងដោយទទួលបានប្រាក់ខែ២៥០$/ខែ ដែលមានចំនួនច្រើនគួរសមដែរ។រំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកស្រីណុចចាប់ផ្តើមទានេះទានោះពីវីរ:ហើយមានចរិតប្លែកខុសពីកាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅស្រុក! វីរ:ក៏មិនបានប្រកែកច្រើនរូបគេក៏បានសន្យានិងប្រពន្ធថាពេលដាច់ខែគេនិងប្រគល់ប្រាក់ខែឲ្យទៅនាងទាំងអស់ ហេតុតែស្រលាញ់ប្រពន្ធពេកទើបវីរ:សម្រេចចិត្តសុំថៅកែធ្វើការថែមម៉ោងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅនិងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះមិនចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមិនសប្បាយចិត្តឡើយ។លុះដល់ថ្ងៃបើកប្រាក់ខែវីរ:ក៏បានទទួលដំណឹងពីស្រុកថាម្តាយរបស់គេធ្លាក់ខ្លួនឈឺលើសជាតិស្ករ ពេលនោះវីរ:មិនបានបង្អង់យូរក៏បានប្រមូលលុយដែលរកបានទាំងប៉ុន្មានផ្ញើរទៅឲ្យប្អូនស្រីនៅស្រុកដើម្បីយកមើលជំងឺម្តាយដោយរូបគេភ្លេចគិតពីសន្យា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់គេដែលបានសន្យាមួយប្រពន្ធ។ ពេលត្រឡប់មកផ្ទះស្រីណុចក៏បានសួរវីរ:ថា លុយប្រាក់ខែបងនៅណា? ឲ្យមកអូនមកអូនយកទៅទិញខោអាវថ្មីនិងរបស់ខ្លះៗសម្រាប់តុបតែងខ្លួន វីរ:ក៏បានប្រាប់ទៅប្រពន្ធថា ឲ្យបងសុំទោសលុយប្រាក់ខែដែលបងទើបបើកបានគឺបងបានផ្ញើរទៅឲ្យប្អូនស្រីបងដើម្បីមើលជំងឺម្តាយរបស់បងអស់បាត់ហើយ!ស្រីណុចឮភ្លាមនាងខឹងវីរ:យ៉ាងខ្លាំងរួចបានដើរចេញពីវីរ:ហើយបាននិយាយពាក្យចុងក្រោយទៅវីរ:ថា ខ្ញុំឈប់រស់នៅជាមួយប្តីសំរាមដូចអ្នកហើយ! រួចនាងក៏បានដើរចេញទៅកន្លែងធ្វើការបាត់ទៅ។ វីរ:មានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិបាកចិត្តជាខ្លាំងដោយគេបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គេមិនសប្បាយចិត្ត បន្ទាប់មកគេក៏បាននឹកឃើញពីវីធីមួយគេក៏បានដាក់ពាក្យសុំធ្វើការរត់តុនៅហាងផឹកសីុមួយកន្លែងថែមទៀតដោយគិតក្នុងចិត្តថាគេនិងសុំថៅកែនោះបើកប្រាក់ខែមុន! បន្ទាប់មកវិរ:ក៏បានរៀបចំខ្លួនប្តូរខោរអាវដើម្បីធ្វើការងារនៅទីនោះ! ចំណែកស្រីណុចវិញនាងទៅធ្វើការនៅរោងចក្រទាំងទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្ត ពេលនោះថៅកែក៏បានសួរទៅស្រីណុចថាមានរឿងអ្វី?ហេតុអ្វីបានជានាងមានទឹកមុខមិនសប្បាយចិត្តបែបនិង? ស្រីណុចបានប្រាប់ទៅថៅកែថានាងចង់បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្សែរកនោះតែនាងគ្មានលុយ ថៅកែឮបែបនោះគេក៏បាននាំស្រីណុចទៅទិញខ្សែរកនោះដោយមិនបានគិតថ្លៃអ្វីពីស្រីណុចឡើយ! ស្រីណុចនាងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំង ប៉ុន្តែនាងមិនបានដឹងទេថាក្រោយខ្នងនៃការចិត្តល្អរបស់ថៅកែនោះបង្កប់នូវភាពខិលខូចយ៉ាងណានោះទេ។ លុះល្ងាចឡើងថៅកែនោះក៏បានបបួលស្រីណុចទៅញាំអាហារនៅខាងក្រៅមួយកន្លែងដោយប្រាប់ស្រីណុចថាចង់បបួលស្រីណុចដើម្បីបានជាគ្នាស្រីណុចឮភ្លាមនាងមិនបានជំទាស់អ្វីឡើយនាងបានយល់ព្រមទៅជាមួយថៅកែនោះ ពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថៅកែក៏បាននិយាយសាសងជាមួយស្រីណុច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចបានសួរស្រីណុចថានាងមានប្តីឬនៅ? ស្រីណុចនាងបានឆ្លើយទៅវីញថានាងគ្មានប្តីទេហើយសង្សារក៏មិនទាន់មានដែល! ថៅកែឮបែបនោះក៏បានគិតថាអោកាសរបស់គេបានមកដល់ហើយ និយាយចុះនិយាយឡើងថៅកែក៏បានសួរទៅស្រីណុចថាតើអាចទេបើសិនគេសុំនាងធ្វើជាសង្សារ? ស្រីណុចឮភ្លាមក៏គិតក្នុងចិត្តថាបើនាងមានប្តីជាថៅកែនាងច្បាស់ជារស់ស្រួលភ្លាមនោះនាងមិនបានគិតខ្វល់អ្វីច្រើននាងក៏បានឆ្លើយយល់ព្រមនិងថៅកែនោះ! មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំង២នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភជនីអាហារនោះ ពេលទៅដល់ភ្លាមថៅកែក៏បានសួរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅស្រីណុចថា តើអូនចង់ញាំអ្វី? ស្រីណុចក៏បានប្រាប់ទៅថៅកែថាអូនតាមតែបងទេ! ថៅកែក៏បានកម្មង់អាហាររួច ប៉ុន្តែស្រីណុចនាងមិនបានដឹងទេថាវីរ:បានទៅធ្វើការនៅហាងនោះ។រំលងបានមួយសន្ទុះក្រោយមកអាហារក៏ឆ្អិន វីរ:ក៏បានលើកទៅជូនតុថៅកែនោះ ពេលលើកទៅដល់វីរ:ក៏បានប្រទះឃើញស្រីណុចដែលជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួននៅទីនោះដែល គេបានដាក់ម្ហូបចុះរួចសួរទៅស្រីណុចថាអូនមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយថៅកែ ចំណែកស្រីណុចនាងបានធ្វើជាមិនស្គាល់វីរ:រួចបានប្រាប់ថៅកែនោះថានាងមិនដែលស្គាល់មនុស្សបែបនេះឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៅកែក៏បានតបទៅវីរ:ថា វីរ:អែងមានអ្វីមកអះអាងដែលថាអែងជាប្តីរបស់ស្រីណុចដែលជាសង្សារយើងនោះ មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេទាំង៣នាក់ក៏បានផ្ទុះពាក្យសម្តីនិងគ្នា រួចក៏ឈានចូលដល់ការវាយតប់គ្នា វីរ:បានលើកម្ហូបដែលគេបានលើកដាក់លើតុនោះជះដាក់ថៅកែនោះទាំងកំហឹង!ថៅកែខឹងជាខ្លាំងរួចក៏បានស្រែកហៅម្ចាស់ហាងឲ្យមកចាប់វីរ: ម្ចាស់ហាងឃើញដូចនោះខឹងនិងវីរ:យ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានបណ្តេញវីរ:ចេញពីហាងភ្លាមៗដោយមិនបាននិយាយអ្វីច្រើន។ ចំណែកស្រីណុចនិងថៅកែពួកគេទាំងពីរក៏បានបន្តញាំអាហារពេលល្ងាចបន្តទៀត! ពេលញាំរួចស្រីណុចមិនដឹងទៅគេងនៅទីណាក៏សម្រេចចិត្តសុំថៅកែទៅស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយគ្នា។ អោកាសល្អរបស់ថៅកែនោះក៏បានមកដល់គេក៏បានយល់ព្រមនិងស្រីណុច ពេលទៅដល់ផ្ទះថៅកែក៏បាននិយាយលួងលោមឲ្យគេងជាមួយ ស្រីណុចនាងមិនបានគិតច្រើនព្រោះនាងដឹងត្រឹម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាបើសិនថៅកែនោះហ៊ានធ្វើអីនាងនោះថៅកែនិងទទួលខុសត្រូវ ក្រលែកទៅមើលវីរ:វិញគេមានអារម្មណ៍ខឹងនិងស្រីណុចជាខ្លាំងគេក៏បានប្រមូលលុយដែលនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានរួចសម្រេចចិត្តរៀបចំឥវ៉ាន់ដើម្បីត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរធ្វើស្រែវិញដោយគេបានកាត់កាលស្រីណុចដែលបានផិតក្បត់គេនោះ។ព្រឹកស្អែកវីរ:បានជិះរថយន្តឈ្នួលទៅស្រុកកំណើតទាំងក្នុងចិត្តចងកំហឹងនិងស្រីណុចជាខ្លាំង! ពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតម្តាយរបស់វីរ:បានសួរទៅវីរ:ថាកូនមកវិញហើយមែនទេ? ហើយចុះប្រពន្ធរបស់កូននៅទីណាម៉េចបានមិនមកជាមួយកូនចឹង? វីរ:ឮ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក៏បានឆ្លើយប្រាប់ម្តាយពីដំណើរដើមទងរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំ! ម្តាយឃើញបែបនេះក៏បាននិយាយលួងលោមនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យវីរ:ខិតខំធ្វើការងារនិងសាងជីវិតជាថ្មីមិនខ្វះទេមនុស្សស្រីល្អជាងនាង! វីរ:ឮបែបនេះហើយក៏បានធូរចិត្តរួចក៏បានយកលុយដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេសល់ទាំងប៉ុន្មានយកទៅប្រកបមុខរបររកសីុ៕តម្លៃអប់រំនៃរឿងនេះគេបានឲ្យដឹងថា: គ្មាននរណាម្នាក់ស្រឡាញ់យើងជាងអ្នកមានគុណរបស់យើងឡើយ និង គេបានឲ្យយើងដឹងថាលើកលោកនេះមានមនុស្សល្អច្រើនណាស់ដែលស្រលាញ់យើងចូរកុំស៊ូរទ្រាំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនបានស្រលាញ់យើងបើគេអស់ចិត្តហើយដោះលែងគេទៅរួចចាប់ផ្តើមជីវិតថ្មីជាមួយអ្នកថ្មីផ្សេងទៀត៕

Related posts