ធ្លាប់តែមានជីវិតហឺហា ផឹ-ក-ស៊ីសប្បាយចាយលុយយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរ តែទីបំផុតត្រូវមកធ្លាក់ខ្លួនក្ររហាម ព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះទៅវិញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាប់តែជាមនុស្សម្នាក់ ដែលមានមុខម៉ាត់ក្នុងសង្គម និងមានជីវិតបែបហឺហា ផឹកសីុសប្បាយក្អាកក្អាយ តែត្រូវធ្លាក់ខ្លួនដោយសារលេងល្បែង ផឹកសីុស្រីញីអូនបង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងជក់បារីជាច្រើនកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃឥតឈប់ឈរ ដោយសារតែទង្វើរបែបនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យបុរសរូបនេះធ្លាក់ខ្លួនក្រគ្មានសល់អ្វីសោះក្នុងខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារឿងពិតរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះថា លីងជឺ អាយុ៣៨ឆ្នាំ មានមុខរបរជាថៅកែរោងចក្រស្បែកជើងមួយកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនៅប្រទេសចិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលដើមឡើយបុរសរូបនេះខិតខំធ្វើការខ្លាំងណាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាច្រើនពីការលក់ដូរស្បែកជើងរបស់គេ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគេរកលុយបានកាន់តែច្រើនទៅៗ រហូតដល់មានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងប្រទេស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនោះគេបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីម្នាក់ ដែលជាស្រីនៅក្នុងកាសីុណូមួយកន្លែង ទំនាក់ទំនងនាក់ទាំង ២មានភាពស្អិតល្មួលជាខ្លាំងជាមួយគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែលីងជឺមិនបានដឹងឡើយថានារីដែលគេកំពុងទាក់ទងនេះមានប្តីជាមេកាសីុណូឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងស្រី ដែលមកទាក់ទងជាមួយលីងជឺនេះ នាងគ្រាន់តែមានបំណងបោកប្រាស់លីងជឺតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែលីងជឺមិនបានដឹងឡើយថានាងមានបំណងបែបនេះមកលើគេ រហូតទាក់ទងគ្នាបានមួយខែនារីដែលជាស្រីកាសីុណូនោះក៏បានស្គាល់ពីចរិត និងចិត្តរបស់លីងជឺច្បាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលមួយលីងជឺមានអារម្មណ៍ហត់នឿយ និងការងារនោះជាខ្លាំង ចង់សម្រាកដើរលេងកំសាន្តនៅក្រៅពេញមួយថ្ងៃ រួចគេក៏បានខលប្រាប់នារី ដែលជាស្រីកាសីុណូនោះថាគេចង់ដើរលេងលំហែលខួរក្បាល ប៉ុន្តែមិនដឹងទៅណាឡើយបន្ទាប់មកលីងជឺក៏បានសួរទៅនាងទៀតថាតើអូនមានស្គាល់កន្លែងណាសប្បាយអត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងមិនដឹងទៅណាទេបើអូនដឹងនាំបងទៅផង! ឮហើយនាងក៏បានគិតដល់កន្លែងកាសីុណូភ្លាមហើយក៏ជាឧកាសល្អសម្រាប់នាង និងប្តីនាង ដែលពេលនោះនាងក៏បានប្រាប់ទៅលីងជឺវិញថា អូនស្គាល់កាសីុណូមួយកន្លែងដែលគេល្បីថាមានល្បែងជាច្រើនលេងហើយឈ្នះបានលុយច្រើនទៀត!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅទីនោះទេ? លីងជឺដោយទាល់មិនដឹងទៅណាហើយក៏ឆ្លើយយល់ព្រមទៅទីនោះ ទាំងដែលខ្លួនដឹងថាល្បែងមិនអាចជួយអ្វីដល់ខ្លួនឡើយមានតែភាពវិនាសហិនហោច ដែលពាក្យទាំងអស់នេះម្តាយឪពុកលីងជឺតែងតែទូន្មានជារៀងរាល់ថ្ងៃ! តែកាលដែលគេទៅលេងលើកតំបូងនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេយកទៅតែ១០០$តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីលំហែខួរក្បាល គិតរួចហើយគេក៏បានរៀបចំខ្លួននិងជិះឡានទៅយកនារីដែលគេបានទាក់នោះទៅជាមួយដើម្បីប្រាប់ពីកន្លែងកាសីុណូនោះ ពេលទៅដល់កាសីុណូនោះភ្លាម! នារីនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យលីងជឺទៅដូរលុយយកកាក់សិនមុនចូលលេង ដោយក្នុងនោះមួយកាក់ស្មើនិង១$ដែលក្នុងនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន៣ពណ៌ដែលមានដូចជាពណ៌ក្រហាមដំណាងឲ្យប្រាក់១$កាក់ពណ៌លឿងដំណាងឲ្យប្រាក់៥០$ចំណែកពណ៌បៃតងដំណាងឲ្យប្រាក់១០០$ លីងជឺក៏បានធ្វើតាមសម្តីដែលនារីនោះបានប្រាប់ ពេលដូររួចនារីនោះក៏បាននាំលីងជឺទៅលេងល្បែងភ្នាល់បៀរ លីងជឺគិតក្នុងចិត្តថាច្បាស់ជាដូចអ្វីដែលម្តាយឪពុកគេនិយាយហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តារដំបូងលីងជឺបានចាក់៥០$ដោយគិតក្នុងចិត្តថា និងមេសីុខ្ទិចហើយពេលចេញបៀរមកភ្លាមក៏បានលោតលុយមកខាងគេ១០០$ លីងជឺមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញអ្វីខុសពីម្តាយឪពុកបានប្រាប់ ពេលនោះគេក៏បានចាក់ថែមទៀត រួចក៏ត្រូវទៀត គេក៏ព្យាយាមលេងរហូតដល់៣ម៉ោងក្រាយមកគេទទួលបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រាក់ជាង១០លានដុល្លារដើរស្មើរ និងការរកសីុរបស់គេជាង ៣ខែ លីងជឺសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរួចក៏បានសួរទៅនារីនោះថាតើមានអ្វីឆ្ងាញ់ៗលក់ញាំនៅទីនោះទេ? នារីនោះបានប្រាប់ទៅលីងជឺវិញថាមានច្រើនណាស់! ចាំអូនកម្មង់ឲ្យបងនៅទីនេះហើយ ប្រាប់រួចនាងក៏បានចេញទៅកម្មង់ម្ហូបនិងស្រាដែលមានតម្លៃថ្លៃនិង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានសារជាតិញ្ញានខ្លាំងរួមទាំងបារីមួយកញ្ចប់ផងដែល ក្រោយមកអាហារនិងស្រាក៏លើកមកដល់តុ លីងជឺក៏បានទទួលទានអាហារនោះប៉ុន្តែគេមិនបានផឹកស្រាទេ នារីនោះឃើញបែបនោះក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលីងជឺញាំស្រាដែលនាងបានលើកមកនោះ លីងជឺក៏បានយល់ព្រមនូវសំណើរដែលនារីនោះបានសុំពេលញាំបានមួយកែវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមគេក៏មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ខុសពីធម្មតារួចគេក៏មានអារម្មណ៍ថាឃ្លានជក់បារីជាខ្លាំងគេក៏បានទាញបារីនោះមកជក់ ជក់បានមួយដើមជាតិស្រានិងជាតិបារីក៏បានលាយឡំចូលគ្នាបង្កើតបានជាសារធាតុញ្ញានដ៏ខ្លាំងធ្វើឲ្យលីងជឺរសាប់រសល់មិនឃ្លានអ្វីឃ្លានតែស្រានិងបារីតែប៉ុណ្ណោះ!លុះស្អែកឡើងលីងជឺក៏បានទៅលេងល្បែងនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្តងទៀតជាមួយនារីនោះដោយប្រមូលលុយដែលរកបានទាំងប៉ុន្មានយកទៅលេងដើម្បីកើបលុយឲ្យបានច្រើនជាងមុន ត្រឹមតែមួយថ្ងៃសោះអាចប្តូរគំនិតនិងការគិតរបស់លីងជឺអស់រលីង ពេលទៅដល់ភ្លាមលីងជឺបានដូរលុយនិងហៅស្រាជាច្រើនដបនិងបារីជាច្រើនទុកទទួលទាន ក្តារដំបូងលីងជឺបានចាក់១០០០$រួចក៏បានត្រូវដូច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលគេបានគិត ក្តារទីពីរគេក៏បានឡើងលុយចាក់រហូតដល់៥០០០$រួចក៏បានឈ្នះទៀតគេក៏បានចាក់កាន់តែច្រើនទៅៗរហូតដល់ក្តារទី១០ គេក៏បានចាក់មួយក្តារ២០០០០$ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមេសីុអស់លីងជឺខឹងយ៉ាងខ្លាំង រួចនារីនោះក៏បានធ្វើសញ្ញាឲ្យទៅនាក់រៀបបៀរនោះ លុះក្តារបន្ទាប់គេក៏បានចាក់៥០០០០$រួចក៏បានឈ្នះក្តារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ទៀតគេក៏បានចាក់លើនិងទៀត ប៉ុន្តែត្រូវមេសីុអស់ ការលេងរបស់លីងជឺគឺឈ្នះចាញ់រហូតដល់ក្តារទី៣០មេក៏បានកោរលីងជឺអស់ពីខ្លួនលីងជឺខឹងជាខ្លាំងគេក៏បានយកក្រដាសប្លង់រោងចក្រទាំងមូលដោយរំពឹងក្នុងចិត្តថាគេនិងឈ្នះព្រោះគេដឹងពីសន្លឹកបៀរប៉ុន្តែមិនដូចការគិតរបស់គេមេកាសីុណូនោះក៏បានលួច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្តូរបៀរសីុអស់រលីងលីងជឺឃើញហើយខឹងជាខ្លាំងរួចក៏បានស្រែកថាអែងលួចប្តូរបៀរឆាប់ឲ្យប្លង់មកយើងភ្លាមតែត្រូវបានមេកាសីុណូនោះបានហៅនាក់យាមនៅទីនោះមកចាប់លីងជឺចេញ គេមានអារម្មណ៍ខុសជាខ្លាំងក្រោយដឹងថាល្បែងមិនអាចនាំភាពចម្រុងចម្រើនដល់ខ្លួន រួចបានដឹងថាខ្លួនចាញ់បោកនារីនោះ ក្រោយពីការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាញ់ល្បែងនោះលីងជឺក៏បានធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាអ្នកក្រ ជំពាក់គេជុំទឺស៕នៅក្នុងរឿងនេះគេបានឲ្យយើងដឹងថា «ការលែងល្បែងមិនអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនឡើយ គ្មានភាពមានបានណាមកពីការលេងល្បែងឡើយ! ទាំងអស់នោះកើតឡើងចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរកសីុ ចូរកុំប្រព្រឹត្តទង្វើរដូចលីងជឺឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះអ្នកនិងវិនាសធ្លាក់ខ្លួនក្រជាមិនខានឡើយ»៕រូបភាពក្នុងអត្ថបទនេះ គ្រាន់តែជារូបតំណាងតែប៉ុណ្ណោះ!

Related posts