ជិតដល់ថ្ងៃចូលរោងការ មានអីស្រាប់តែខាងប្រុសបែរជាខាងប្រុសទៅរត់តាមស្រីផ្សេងឯណ្ណោះឆ្កុយ ចុងក្រោយក៏ជួបរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេស្តាយក្រោយស្ទើរចង់បោ-ក-ក្បា-ល់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជារឿងពិតរបស់របស់បុរសម្នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ឈ្មោះពិសិទ្ធ អាយុ២៣ឆ្នាំ ដោយរូបគេជាកូនអ្នកមានម្នាក់ ប៉ុន្តែបុរសរូបនេះមានចរិតជាព្រាននារីលាក់មុខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសរូបនេះបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីម្នាក់មានឈ្មោះថាសុផា រស់នៅក្រុងតាខ្មៅ នាងមានអាយុ១៨ឆ្នាំ សុផាជានារីម្នាក់ដែលមានចរិតសុភាពរាបសារ។ ដោយរូបគេទាំងពីរនាក់នេះស្គាល់គ្នាតាមរយ:បណ្តាញ Facebook

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបុរសរូបនោះតែងតែលួងលោមនិងយល់ចិត្តនិងធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តរបស់សុផាជានិច្ច រហូតទំនាក់ទំនងនេះបានបង្កើតបានជាស្នេហាមួយដោយបុរសរូបនេះតែងតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាត់ជួបសុផាជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយបុរសរូបនេះតែងតែទៅយកសុផាមកដើរលេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយបាននាំសុផាទៅនេះទៅនោះតាមចិត្តតាមចិត្តសុផាជានិច្ចព្រោះតែទង្វើរបែបនេះហើយធ្វើឲ្យសុផា-បា-ក់-ចិត្តអាណិតព្រមទទួលយកពិសិទ្ធធ្វើជាសង្សារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរប៉ុន្មានទំនាក់ទំនងរវាងនាក់ទាំងពីរក៏ឈានដល់ខ្វះគ្នាមិនបានរហូតដល់ជ្រុលជ្រោះដល់មានកូនពិសិទ្ធបាននិយាយលួងលោមពិសីថា រូបគេនិងចូលស្តីដណ្តឹងនាងតាមប្រពៃណី ដោយពិសិទ្ធបានសន្យាថាខែក្រោយ និងឲ្យឪពុកម្តាយរបស់គេចូលស្តីដណ្តឹង និងរៀបការយកតែម្តង។ សុផាពេលឮបែបនេះក៏សប្បាយចិត្ត និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យល់ស្របតាមដោយនាងមិនបានគិតអ្វីច្រើន ព្រោះតែឃើញថាពិសិទ្ធតាំងពីដើមមករូបគេមិន ដែលកុហកឬជំទាស់នូវអ្វី ដែលនាងចង់បានឡើយរូបគេតែងតែធ្វើតាមចិត្តនាងរហូត ប៉ុន្តែនាងមិនបានដឹងទេថានៅពីក្រោយខ្នងបុរសរូបនេះជាព្រាននារី-លា-ក់-មុខ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិសិទ្ធតែងតែធ្វើអ្វីប្លែកៗដោយលើក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងនេះរឿងនោះមកឈ្លោះជាមួយសុផាទាំងដែលសុផាមិនបានធ្វើអ្វីសោះ ហើយបុរសរូបនេះតែងតែប្រងើយកណ្តើយជាមួយសុផាគ្រប់ពេលមិនដូចជាកាលដែលសុំស្រលាញ់សុផាដំបូងឡើយ ដោយបុរសរូបនេះបាន-លួ-ច-ឈ្លាតទាក់ទងជាមួយនារីផ្សេងទៀតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសម្រស់របស់សុផាកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅហើយពិសិទ្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាន់តែព្រងើយកណ្តើយដាក់សុផាជារាងរាល់ថ្ងៃដោយរូបគេយកលេសថារវល់។ មិនយូរប៉ុន្មាន ក៏ឈានចូលដល់រយ:ពេលមួយខែ ចំណែកពិសិទ្ធក៏មិនបានខ្វល់ខ្វាយ សូម្បីតែខលមកសួរសុផាក៏គ្មានរហូតដល់សុផានាងដាច់ចិត្តខលសួរ ពាក្យសម្តីដែលនាងបានទទួលដំបូងពីសិទ្ធនោះគឺ ខ្ញុំយកអ្នកគ្រាន់តែកំដរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ សុផា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានសួរទៅពិសិទ្ធទៀតថាចុះកូនក្នុងផ្ទៃបងគិតយ៉ាងម៉េច? ពិសិទ្ធបានពោលពាក្យយ៉ាងខ្លីទៅសុផាថា យកចេញទៅគឺចប់ហើយរួចពិសិទ្ធក៏បានបឹទទូរស័ព្ទហើយបានប្តូរលេខទូរស័ព្ទព្រោះគេមិនចង់ឲ្យសុផាមករញេរញៃឬមករំខានគេជាមួយអ្នកថ្មីដែលគេកំពុងទាក់ទងឡើយ។ចំណែកសុផាវិញពេលបាបនឮពាក្យសម្តីរបស់ពិសិទ្ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាព្រាននារីលាក់មុខនេះវិញនាងបានត្រឹមដេកយំ និងស្តាយនៅអ្វីៗដែលនាងខំទុកចិត្ត និងប្រគល់ឲ្យពិសិទ្ធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាង និងបារម្ភពីកូនក្នងផ្ទៃដែលជិតកើតព្រោះនាងដឹងថាទោះចង់យកកូនចេញក៏យកមិនកើតព្រោះកូនដែលនៅក្នុងពោះនាងគឺ៦ខែទៅហើយ។សុផានាងក៏បានតាំងចិត្តបំភ្លេចពិសិទ្ធនិងសន្យានិង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួនថានិងចិញ្ចឹមកូនក្នុងផ្ទៃនៅពេលដែលវាបានកើតមក និងទូរន្មានប្រៀនប្រដៅមិនឲ្យធ្វើអំពើដូចជាពិសិទ្ធឡើយ។ មិនយូរប៉ុន្មានពេលវេលាក៏បានខិតជិតមកដល់កូនរបស់សុផាក៏បានកើតមកពេញរូបពេញរាង នាងគ្មានទីពឹងឡើយនាងមានតែឪពុកនិងម្តាយតែប៉ុណ្ណោះដែលជាទីពឹងដោយលោកទាំងពីបានជួយមើលថែសុផានិងកូនសុផា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរប៉ុន្មានពេលវេលា១ឆ្នាំកន្លងផុតទៅ សុផានាងក៏មានការងារធ្វើនិងជោគជ័យក្នុងវិស័យលក់ដូរ នាងបានយកលុយដែលនាងរកបានទៅចិញ្ចឹមកូន នឹងផ្គត់ផ្គង់ការហូបចុ-ករបស់ខ្លួននិងឪពុកម្តាយរបស់នាង បើទោះជានាងជាប់ឈ្មោះជាស្រីមេម៉ាយក៏ដោយ ក៏នាងនៅតែខំប្រឹងរកលុយចិញ្ចឹមកូននិងឪពុកម្តាយដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រលែកទៅមើលពិសិទ្ធដែលជាព្រាននារីលាក់មុខនោះវិញក្រោយពីបានបែកពីសុផាគេបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ ដោយរូបគេបានប្រើវិធីព្រាននារីដូចរាល់ដងប៉ុន្តែនារីរូបនោះ នាងមិនយល់ស្របតាមពិសិទ្ធឡើយនាងបានលេសទានេះទានោះនិង-បោ-ក-យកលុយរបស់ពិសិទ្ធអស់ពីខ្លួនដោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុហកថាយកលុយទៅមើលម្តាយឈឺពេលរួចរាល់នាងនិងប្រគល់គ្រប់យ៉ាងអោយទៅពិសិទ្ធ។ ប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចការគិតក្រោយនាងបាន-បោ-ក-យកលុយរបស់ពិសិទ្ធអស់រលីងនាងក៏បាន-ដោះ-ដៃ-ចេញពីពីសិទ្ធមិនយូរប៉ុន្មានគ្រួសាររបស់ពិសិទ្ធក៏-ចា-ប់-ផ្តើម-ធ្លា-ក់-ខ្លួនក្រគ្មានទីពឹង ដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាសាងអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននិងកម្មពារមានពិតមិនចាំជាតិក្រោយទេ។ មិនយូរប៉ុន្មានពិសិទ្ធក៏បានដើរប្រទះជួបនឹងសុផាដែលជាសង្សារចាស់របស់ខ្លួន ពេលនោះគេមានអារម្មណ៍ថាស្តាយក្រោយនូវទង្វើររបស់ខ្លួនព្រោះរូបគេបានបោះបងើនារីម្នាសក់ដែលស្រលាញ់រូបគេពិតនិងលះបង់នូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគេចង់បាន មកដល់ពេលនេះដឹងខ្លួនខុសដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់បកក្រោយក៏ហួសពេលដែល ព្រោះរូបគេដឹងថាកំហុសរបស់គេគឺធ្ងន់ណាស់ ពិសិទ្ធបានត្រឹមឈរមើលសុផាមានក្តីសុខជាមួយកូនត្រឹមពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះ។តម្លៃអប់រំក្នុងរឿង: គេចង់ឲ្យយើងរៀនឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រី មិនប្រព្រឹត្តទង្វើរអ្វីមួយឲ្យខុសពីប្រពៃណីឡើយ និងរៀនទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលយើងបានប្រព្រឹត្ត។

Related posts