កូនប្រសារស្រីវក់ល្បែង ធ្វើបាបម៉ែក្មេករាល់ថ្ងៃពេលប្តីទៅធ្វើការបាត់ ហើយបង្គាប់ប្តីឲ្យធ្វើបាបម្តាយគេទៀត ថ្ងៃមួយម្តាយបង្ហាញកាមេរ៉ាទៅកូនប្រុសគាត់ស្រាប់តែឃើញ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានកូនប្រសារវក់នឹងល្បែង ដោយនាងតែងតែធ្វើបាបម៉ែក្មេកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយរាល់ពេលនាងតែងតែទៅលេងល្បែងនៅឯចុងភូមិបាត់ៗពីផ្ទះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនប្រសារម្នាក់នេះមានឈ្មោះថា ម៉ាណែត ចំណែកម្តាយក្មេកនាងមានឈ្មោះថា មីងសយ មានកូនប្រុសឈ្មោះថា ឆៃយ៉ា ដោយកូនប្រុសរូបនេះជាប្តីរបស់ម៉ាណែត រាល់ព្រឹកគេតែងតែចេញទៅធ្វើការងាររបស់គេនៅក្រុមហ៊ុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយទុកឲ្យប្រពន្ធនៅមើលម្តាយចាស់នៅឯផ្ទះដោយរំពឹងថាប្រពន្ធនិងស្រលាញ់មើលថែម្តាយរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាម្តាយរបស់នាង ប៉ុន្តែការរំពឹងទុកមួយនេះមិនបានដូចអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុកឡើយ ដូចបានឃើញស្រាប់ហើយម៉ាណែតគឺជាមនុស្សដែលវក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងល្បែងរាល់ពេលឆៃយ៉ាចេញទៅធ្វើការបាត់នាងតែងចេញពីផ្ទះទៅលេងល្បែងនៅឯចុងភូមិជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយទុកឲ្យមីងសយនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯង!! និយាយពីមីងសយវិញរាល់ព្រឹកពេលគាត់ហេវពិសារបាយគាត់តែងតែដើរទៅផ្សារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅទិញម្ហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើម្ហូបពិសាខ្លួនឯង រាល់ពេលជិតដល់ម៉ោងបាយម៉ាណែតនាងតែងរត់មកផ្ទះចូលផ្ទះបាយដើម្បីធ្វើជាដាំស្លរប៉ុន្តែម្ហូបបានឆ្អិនអស់ហើយព្រោះមីងសយបានធ្វើឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយ លុះម៉ោង១២ឆៃយ៉ាក៏បានចេញពីធ្វើការ!!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាណែតពេលឃើញប្តីនាងភ្លាមនាងក៏បានទៅរត់ទទួលធ្វើដូចជាទើបចម្អិនម្ហូបរួច!! មីងសយឃើញឆៃយ៉ាភ្លាមគាត់បម្រុងនិងប្រាប់ឆៃយ៉ាហើយតែត្រូវម៉ាណែតនិយាយកាត់ម៉ាត់បង្វែងដានឲ្យទៅញាំអាហារ ពេលដែលបាយថ្ងៃត្រង់បានមកដល់មីងសយក៏បាននិយាយប្រាប់ដំណើររឿងដែលម៉ាណែតបានធ្វើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែម៉ាណែតនាងបានប្រកែករួចបានសួរឆៃយ៉ាថា បងជឿគាត់អត់?រួចឆៃយ៉ាក៏បាននិយាយទៅកាន់ម្តាយរបស់គេថា ម៉ាក់ចាស់ហើយម៉ាក់វង្វែងទេដឹង? ខ្ញុំមកដល់ផ្ទះភ្លាមឃើញប្រពន្ធខ្ញុំនាងមកទទួលខ្ញុំភ្លាម! ម៉ែច្រឡំទេដឹង? រួចឆៃយ៉ាក៏បាននិយាយថាបានហើយនាំគ្នាញាំបាយទៅកុំគិតច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មីងសយឮហើយគាត់មិនបាននិយាយអ្វីច្រើនឡើយ!រួចក៏បានដើរចេញធ្វើធម្មតា មីងសយបានទៅហាងលក់Cameraមួយកន្លែងរួចក៏បានទិញCameraចំនួន៨គ្រាប់ដើម្បីដាក់ចាប់គ្រាប់សកម្មភាពនិងទង្វើរដែលម៉ាណែតបានធ្វើ លុះស្អែកឡើងក៏បានមកដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាណែតក៏បានធ្វើដូចរាល់ដងប៉ុន្តែមីងសយមិនបាននិយាយឬធ្វើអ្វីឡើយមីងសយចាំដល់នាងចេញពីផ្ទះ រួចក៏បានហៅឲ្យជាងមកតម្លើងCameraគ្រប់ច្រកល្ហករួចមីងសយបានជួលមនុស្សឲ្យតាមថតពីសកម្មភាពដែលម៉ាណែតបានធ្វើ លុះវេលាម៉ោងបាយក៏ជិត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកដល់ម៉ាណែតក៏បានមកដល់ផ្ទះរួចនាងបានធ្វើដូចរាល់ដង ពេលប្តីនាងចេញពីធ្វើការនាងក៏បានរត់ទៅទទួលដូចជារាល់ដង មីងសយមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនឡើងគាត់ធ្វើដូចជាធម្មតាមិនម៉ាត់ក អាហារពេលថ្ងៃក៏បានមកដល់ពួកគេទាំង៣នាក់ម៉ែកូនក៏បានញាំអាហារធម្មតាមីងសយហូបលឿនជាងគេរួចក៏បានដើរចេញមិនបាននិយាយអ្វីច្រើនឡើយម៉ាណែតនាងក៏បានចាក់រុកឆៃយ៉ាថាម្តាយរបស់បងធ្វើបាបអូនណាស់! គាត់ប្រើអូនឲ្យធ្វើការធ្ងន់ៗច្រើនណាស់! ឆៃយ៉ាឮហើយក៏បាននិយាយថាមិនអីទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាំបងប្រាប់គាត់ឲ្យ កុំឲ្យគាត់ធ្វើចឹងដាក់អូនទៀត។ និយាយហើយពួកគេក៏បានបែកគ្នាទៅកន្លែងរៀងខ្លួនរួចឆៃយ៉ាក៏បានទៅនិយាយជាមួយម្តាយពីរឿងដែលម៉ាណែតបានប្រាប់ឮហើយមីងសយមិនបាននិយាយអ្វីឡើយគ្រាន់តែងក់ក្បាល ទង្វើររបស់ម៉ាណែត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ លុះថ្ងៃមួយមីងសយបានរៀបគម្រងបកមុខពិតរបស់កូនប្រសារជើងល្អម្នាក់នេះ ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ក៏បានមកដល់មីងសយក៏បានញាំបាយធម្មតារួចក៏បានបើកទូរទស្សន៍ដើម្បីចាក់Videoដែលគាត់បានថតដោយCameraសុវត្ថិភាព ក្បាលដំបូងគាត់បានចាក់ពីសកម្មភាពរបស់ម៉ាណែតនៅពេលព្រឹកVideoក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទង្វើរដែលនាងបានធ្វើលុះVideoបានចាក់ដើរម្តងមួយភាគម្តងមួយភាគរហូតដល់ចប់ម៉ាណែតពេលឃើញបែបនេះនាងមិនមានអ្វីប្រកែកឡើយព្រោះមីងសយលេង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយក្បាច់នេះឡើងចាស់ដៃតែម្តង ឆៃយ៉ាឃើញបែបនេះគេខឹងជាខ្លាំងរួចក៏បានលត់ជង្គង់សុំទោសម្តាយ រួចក៏បានបណ្តេញម៉ាណែតដែលជាស្រីជើងល្អនោះចេញពីផ្ទះបើទោះបីជានាងអង្វរកឆៃយ៉ាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនខ្វល់ព្រោះនាងបានសាងកំហុសដ៏ធំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងក្រោយឆៃយ៉ាក៏បានដឹងខ្លួនខុសរួចបានរៀនពីមេរៀនមួយដ៏ជូរចត់ដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាលើលោកនេះគ្មាននរណាស្រលាញ់ម្តាយគេជាងម្តាយបង្កើតរបស់ខ្លួនឡើយ ដូច្នេះចូរសងគុនអ្នកមានគុនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ដៃកុំទុកចិត្តអ្នកដ៏ទៃដែលមិនមែនជាខ្លួនឯង ព្រោះគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬស្រលាញ់គាត់ដូចជាយើងឡើយ៕

Related posts