ឃើញពស់ថ្លាន់រុំជុំវិញដំបូកទាំងដែលខ្លួនវាបានងាប់ទៅហើយ គ្រាន់តែអ្នកភូមិនៅទីនោះឃើញភ្លាម ក៏ស្រាប់តែផ្អើលនាំគ្នាមកធ្វើរឿងនេះ ភ្លួកទឹកភ្លួកដី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃ ទី៩ ឧសភា កន្លងមក ប្រជាជននៅ ក្នុងស្រុកសយ ដាវ ខេត្ដច្ទន័ បុរី ជា ច្រើននាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានធ្វើដំណើរ ឆ្ពោះទៅ ចន្លោះ គីឡូម៉ែត្រ លេខ ៦១-៦២ តាម បណ្ដោយ ផ្លូវ រវាង ខេត្ដ ច័ន្ទ បុរី – ស្រះ កែវ ស្ថិត ក្នុង ឃុំសាយ ខាវ ស្រុកសយ ដាវ ប្រទេស ថៃ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ របស់ ប្រជាជន ខាងលើ មាន អ្នកខ្លះ យក ផ្កា ធូប ទៀន រួម ទាំង ផ្លែ ឈើ និង ទឹកក្រូច ទៅក្រាប សំពះ ថ្វាយ ចំពោះ ខ្មោច ពស់ថ្លាន់ មានប្រវែង ជិត ៣ ម៉ែត្រ ដែល ងាប់ ដោយ ដងខ្លួន ព័ទ្ធ ជុំវិញ ដំបូកសំរាប់ ជា ការ ផ្សង សុំ លាភសំណាង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាសែត ក្នុងស្រុក មួយ របស់ ថៃ បានឱ្យ ដឹងថា អ្នកស្រុក ភាគច្រើន និយាយ ថា ការ ងាប់របស់ ពស់ នេះ ហាក់ដូចជា ចំលែក ព្រោះ ខ្លួន វាព័ទ្ធ ជុំវិញ ដំបូក ឯ អ្នកស្រុក ខ្លះ និយាយ ថា ដំបូក ខាងលើ ជាទី ជំរក របស់ ពស់ និង អ្នកខ្លះ ទៀត និយាយ ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាប់ ឃើញ ពស់ ប្រភេទនេះ នៅ ឯ ដំបូក ខាងលើ ជា ច្រើន លើក ។ លោក សំ រិ ទ្ធ ពុធ ស្រ៉ី ជា អ្នក លក់ដូរ នៅ ផ្សារណាត់ និង ជា អ្នកស្រុក រស់នៅ ក្នុង ឃុំ សាយ ខាវ ស្រុក សយ ដាវ បាន និយាយ ថា បុគ្គលិក ការងារ ៣ នាក់ នៅផ្ទះ របស់ គាត់ ធ្លាប់ ជួប ពស់នេះ នៅ មុន ពេល វា ងាប់ ខណៈ ដែល វា វារ នៅលើ ដងផ្លូវ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សំ រិ ទ្ធ ពុធ ស្រ៉ី បាន បន្ដ ថា កន្លង មក មុន ពេល ដែល ពស់ ងាប់ ធ្លាប់ កើតរឿងចំលែក ៗ ជា ច្រើន ទៅ លើ បុគ្គលិក ដែល គាត់ ( សំ រិ ទ្ធ ពុធ ស្រ៉ី ) បញ្ជា ឱ្យ យក ត្រាក់ទ័រ ទៅឈូស ឆាយ ព្រៃឈើ ដើម្បី ឱ្យ មើលឃើញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្សារណាត់ នៅ ក្បែរ ព្រៃ និង ធ្វើ ឱ្យ ត្រាក់ទ័រ បើកបរកិន ទុយោ ទឹក ក្នុង ព្រៃ បែក ។ ក្រៅពី នេះ ក៏មានរឿង រ៉ាវ ចំលែក ៗ កើត ឡើងជា ច្រើនលើក ដូច ជា ធ្វើ ឱ្យ ត្រាក់ទ័រ បែក កង់ រលត់ម៉ាស៊ីន ដោយ មិនដឹង មូលហេតុ ហើយ ជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុងក្រោយ ខណៈ ឱ្យ បុគ្គលិក យក កាំបិត ទៅ កាប់ឆ្ការព្រៃ ក៏ ជួបនឹង ខ្មោច ពស់ ខាងលើ ។ចំណែក លោកយាយ ប៊ុ ន ជុង ថង ឡា ង អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ អ្នកស្រុក នៅ ភូមិ ប៉ា ទុង ឡា ង ឃុំសាយ ខាវ ខេត្ដ ច័ន្ទ បុរី បាន រៀបរាប់ ក្រោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពី ឃើញ ខ្មោច ពស់ ថា ការ ដែល ពស់ ងាប់ ហើយរុំ ព័ទ្ធ ដងខ្លួន នៅ ជុំវិញ ដំបូក គឺជា រឿង ចំលែក ។ អ្នក បុរាណ ចាត់ ទុក ថា ជា ប្រផ្នូល បញ្ជាក់ ពី ហេតុ អាច កើត មាន បញ្ហា អាកាសធាតុ ឬ ជាប្រផ្នូល បញ្ជាក់ ថា ក្នុង តំបន់ នេះ អាកាសធាតុនឹង ប្រែប្រួល ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts