មូលហេតុដែលនាងចង់ក្លាយជាកូនក្រមុំ ព្រោះដឹងថាខ្លួន នឹងត្រូវស្លា-ប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដោយសារតែជំងឺដ៏ កា-ច-សា-ហា-វ មួយនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ាឡេស៊ី: Fatin Nursyahirah Yusuf គឺជាស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ ២៤ ឆ្នាំដែលមានភ្នែកធំស្រស់ស្អាតនិងស្នាមញញឹមផ្អែមល្ហែម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមានគូស្នេហ៍ឈ្មោះ Assam Azmin ហើយបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងដ៏យូរអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ពួកគេនៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៧។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរិយាកាសនៅក្នុងពិធីនោះគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ ដោយមានការចូលរួមអបអរសាទរពី ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិបានចំពោះអ្នកទាំងពីរ។ប៉ុន្ដែថ្ងៃអាក្រ ក់ក៏បានឈានចូលមកដល់ចំពោះ Fatin ដោយនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីកជាលិការដំណាក់កាលទី៤ ក្នុងនោះការព្យាបាលរបស់នាងមានទាំងការ បា ញ់ ថ្នាំ គីមី និងកា រ វះកាត់ពីរបន្ថែមទៀត ប៉ុន្ដែកោសិកាមហារីកបានរា លដា លពា សពេញរា ងកាយរបស់នាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលវេលារស់របស់នាងគឺកាន់តែតិចទៅៗ។នៅគ្រាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់នាង Fatin បានសុំសំណូមពរដល់គូរដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនថា មុនពេលនាងស្លា ប់ទៅ នាង ចង់ក្លាយជាកូនក្រមុំ ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់សម្រាប់គូរស្នេហ៍របស់នាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯលោកAssam ដែលជាគូរដណ្ដឹងរបស់នាង ក៏បានបំពេញនូវការសំណូមពររបស់គូរស្នេហ៍របស់គាត់ ដោយមិនមាននូវការស្ទាក់ ស្ទើរអ្វីនោះឡើយ និងធ្វើក្ដីសុបិន្ដរបស់គូរស្នេហ៍របស់ខ្លួនក្លាយជាការពិត បើទោះបីជាវាមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយពួកគេបានរៀបចំពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបឥស្លាមដ៏សាមញ្ញមួយនៅផ្ទះរបស់Fatin ដែលមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិវ័យចំណាស់ទាំងសងខាងមកធ្វើជាសាក្សីសម្រាប់ពួគេទាំងពីរ។លោក Assam បានបំពាក់ចិញ្ចៀនដល់កូនក្រមុំរបស់គាត់ដែលកំពុងដេកនៅលើគ្រែ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនាងត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ដកដង្ហើមគ្រប់ពេល ចំណែកឯរាងកាយរបស់នាងគឺមានសភា ពនឿយហ ត់ជាខ្លាំង ប៉ុន្តែនាងនៅតែអាចញញឹមបាន តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីពិធីចប់សព្វគ្រប់ នាង Fatin ក៏បានចែកឋានស្លា ប់បាត់ទៅ ពិតជាគួរឲ្យអាណិតក្រៃលែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិខាងប្រុសក៏បានសូមថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់ក្រុមសាច់ញាតិគ្រួសារខាងស្រី និងមានសេចក្ដីសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាកចេញរបស់នាង Fatin ដោយនិយាយថាឥលូវនេះ ក្ដីបំណងក្លាយជាប្ដីប្រពន្ធរបស់នាងនិងគូរស្នេហ៍ក៏បានសម្រេចផងដែរ បើទោះបីជាវាមានរយះពេលខ្លីក៏ដោយ៕

Related posts