ស្រីៗនៅវៀតណាមមួយចំនួន មានលទ្ធភាពដល់ថ្នាក់ដើរជួលប្រុសយកមកដេកធ្វើអីៗ ក្នុងតម្លៃខ្លួនខ្ពស់រហូតដល់ទៅជាង…

(វៀតណាម)៖ កន្លងមកមហាជនមួយចំនួនធ្លាប់ទៅបានឮគេនិយាយតគ្នាថាមានប្រុសៗលក់ខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក្រុមស្ត្រីមួយចំនួនក៏ត្រូវការប្រុសទាំងនោះដើម្បីកំដរការសប្បាយរបស់នាងដែរ ចំពោះករណីនេះពិបានស្ដែងចេញឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ខណៈមាននារីវ័យ 22 ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបស្រស់សោភាម្នាក់បានទាក់ទងអ្នកគួកជេរប្រុស ដើម្បីនាំយកមកលេងរួមភេទក្នុងតម្លៃរហូតដល់ 750 ដុល្លារក្នុង១យប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការលើកឡើងថា សម័យកាល សកលភាវូបនីយកម្ម និងតម្លាភាពភេទ មិនមែនចំពោះតែទំនិញឬរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗនោះទេ​ សូម្បីតែអារម្មណ៍ផ្លូវភេទដែលពួកកញ្ជ្រោលក៏ក្រុម ស្ត្រីមួយចំនួនហ៊ានចំណាយលុយដើម្បីបំពេញសេចក្ដីត្រូវការរបស់ខ្លួនផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែរឿងនេះត្រូវបានលាក់បាំងយ៉ាងជិតមិនឲ្យបែកធ្លាយទៅខាងក្រៅនោះឡើយ ដោយសារតែកូវីដ -១៩ គឺត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រប់ទីកន្លែង ទើបបែកធ្លាយរឿងនេះជាសាធារណ:។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងរ៉ាវស្ត្រីវ័យ ២២ឆ្នាំទាក់ទងរកបុរសវ័យក្មេង មានកម្លាំងមាំមួនទៅរួមមេត្រី ដោយឲ្យតម្លៃខ្ពស់ក្នុងមួយយប់រហូតដល់ទៅ ១៨លានដុង ប្រមាណ(៧៥០ដុល្លារអាមេរិក)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែអ្នកដែលទាក់ទងស្វែងរក«ម៉ូយ»គឺទទួលបានដល់ទៅ៦លានដុង ចំណែកប្រុសសង្ហាសាច់ដុំធំៗ ទៅបម្រើកាមគុណ ទទួលបាន ១២លានដុង។ ប៉ុន្តែតម្លៃ ១២លានដុងគឺស្មើ ឬក៏លើសប្រាក់ខែមួយខែផង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះ កម្លាំងជំនាញកំពុងតែ ស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីចាប់ខ្លួន នារី«កួកជេ»ដ៏ស្រស់ស្អាត អាយុ ៣០ឆ្នាំ ឈ្មោះ ង្វៀង ភឿងថាវ រស់នៅទីក្រុងហាណូយ ត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរពេស្យាចារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ នាង ង្វៀង ភឿង ថាវ ធ្លាប់បានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស។ នាងបានចូលរួមជាមួយក្រុមជាច្រើននៅលើបណ្តាញសង្គម ទើបដឹងថា មានស្ត្រីជាច្រើន មានតម្រូវការស្វែងរកបុរសមករួមភេទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាំងនោះហើយទើបនាង បានទាក់ទងបុរសមានកម្លាំងមំាមួនសុខភាពល្អដើម្បីលក់ខ្លួនក្នុងតម្លៃខ្ពស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង ថាវ ក៏បានទាក់ទងនឹងបុរសដែលជាគ្រូបង្វឹកកីឡា រូបរាងសង្ហា ឲ្យទៅដេកជាមួយនារីវ័យ២២ឆ្នាំ ក្នុងតម្លៃមួយយប់ ១២លានដុង ។ បុរសសង្ហាក៏បានយល់ព្រមដោយទទួលបានប្រាក់ច្រើន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង ថាវក៏បានផ្តល់ប្រាក់កក់ ១លានដុង រួចបញ្ជូនរូបថតអាក្រាតទាំងស្រុង ទៅឲ្យស្ត្រីវ័យ២២ឆ្នាំ ត្រួតពិនិត្យ ហើយក៏ឈានដល់ព្រមព្រៀងគ្នា៕


Related posts