ព្រោះតែពាក្យមិនអីទេរបស់ម៉ែ ធ្វើឲ្យកូនមានវិបដិសារីស្ទើរឆ្កួតម្ដងៗទៅហើយ ក្រោយពីដឹងការពិតនៃពាក្យសម្ដីរបស់ម៉ែ បន្ទាប់ពីរគាត់បានស្លា-ប់ដោយសារ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានគ្រួសារមួយដែលមានម្តាយជាមនុស្សដែលរស់នៅតស៊ូលំបាកក្នុងជីវិតស្ទើមួយជីវិតទៅហើយគាត់ត្រូវបានប្តីស្លា-ប់ចោលអស់រយៈពេល១៨ឆ្នាំមកហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់មានកូនប្រុសមួយឈ្មោះហួមានអាយុ៣៥ឆ្នាំហើយ ចំណែកម្តាយមានឈ្មោះថាលី គាត់តស៊ូចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងរហូតដល់កូនរៀនចប់ មានការងារធ្វើហើយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនគាត់បានការងារធ្វើ៥ឆ្នាំហើយ គេតែងតែខលទូរស័ព្ទមកម្តាយរាល់ថ្ងៃសួរសុខទុក្ខម្តាយមិនដែលខានឡើយ! រាល់ពេលបើកប្រាក់ខែកូនគាត់តែងតែបើកប្រាក់ខែឲ្យម្តាយចាយជារៀងរាល់ខែមិនដែលខានឡើយ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែម្តាយវិញសន្សំលុយទុកឲ្យកូនខ្លាចកូនត្រូវការធ្វើអីផ្សេងពីព្រោះគាត់គិតថាលុយពិបាករកណាស់ គាត់មិនដែលចាយវាយខ្ជះខ្ជាយឡើយ។ ៣ឆ្នាំក្រោយមកម្តាយមានអាយុ៦០ឆ្នាំហើយ កូនគាត់បានធ្វើពិធីខួបកំណើតឲ្យម្តាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯម្តាយវិញមិនបានដឹងឡើយ ពេលល្ងាចឡើងកូនបានមកដល់ផ្ទះធ្វើពិធិខួបកំណើតឲ្យម្តាយឲ្យរំភើបម្តងហើយកូនរបស់គាត់បាននាំមិត្តស្រីមកជួបម្តាយដែរ ពេលមកដល់ផ្ទះព្រលប់ហើយម្តាយនៅក្នុងផ្ទះ កូនហៅម្តាយឲ្យបើកទ្វារ ក៏ឃើញកូនគាត់កាន់នំខេកមួយហើយដុតទៀនភ្លឺផ្លុងៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមានមនុស្សស្រីមកជាមួយផងដែរហើយច្រៀងជូនពរថ្ងៃកំណើតម្តាយធ្វើឲ្យម្តាយរំភើបដល់ហូតទឹកភ្នែក កូនអោបម្តាយហើយនិយាយថារីករាយថ្ងៃកំណើតអ្នកម្តាយសូមឲ្យសុខភាពល្អនិងឲ្យមានអាយុវែង ហើយប្រាថ្នាអ្វីបានដូចបំណងកូនស្រលាញ់ម៉ាក់ណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រួចគេក៏បានណែនាំនារីម្នាក់ដែលមកជាមួយគេនោះប្រាប់ទៅម្តាយថានាងជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំ រួចមិត្តស្រីរបស់គេក៏បានជូនពរមីងលីថាសូមឲ្យមីងមានសុខភាពល្អនិងអាយុវែង មីងលីឮហើយគាត់អណាស់រួចគាត់ក៏បាននិយាយថាអរគុណក្មួយ រួចមីងលីក៏បានប្រាប់ទៅកូនគាត់ថាតោះចូលផ្ទះចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យប់ហើយទៅងូតទឹកហើយសំរាកទៅ! លុះព្រឹកឡើងមីងលីក្រោកដាំបបរនិងចៀនត្រីធ្វើជាអាហារពេលព្រឹក រួចក៏ហៅកូននិងមិត្តស្រីរបស់គេមកញាំអាហារពេលព្រឹកជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ២ថ្ងៃក្រោយមកកូនរបស់គាត់ក៏បាននាំមិត្តស្រីរបស់គេត្រឡប់មកវិញ រួចពួកគេទាំង២ក៏បានលាមីងលីទៅធ្វើការវិញ។ លុះ១ឆ្នាំកន្លងផុតទៅគេក៏បានត្រឡប់មកលេងផ្ទះម្តងទៀតរួចក៏បានសុំម្តាយឲ្យចូលស្តីដណ្តឹងធ្វើជាប្រពន្ធ មីងលីក៏បានយល់ព្រមរួចក៏បានចូលស្តីដណ្តឹងនាងឲ្យហួតាមប្រពៃណី ពួកគេទាំង២នាក់ក៏

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានរៀបការជាមួយគ្នាមានឈ្មោះជាប្តីប្រពន្ធពេញសិទ្ធ ក្រោយពេលរៀបការរួចពួកគេទាំង២នាក់ក៏បានទៅធ្វើការរៀងខ្លួន ចំណែកឯមីងលីវិញនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងដូចរាល់ដង កូនៗតែងតែខលមកសួរសុខទុក្ខម្តាយដូចជារាល់ពេលមិនដែលខានម្តងណាឡើយ រួចហួក៏បានសួរម្តាយថាម៉ាក់កំពុងធ្វើអី? ម្តាយរបស់ហួក៏បានប្រាប់ទៅកូនថាម៉ាក់កំពុងបោសផ្ទះ ម៉ែមិនអីទេកូនកុំបារម្ភអី ខិតខំធ្វើការងារទៅណាកូនហើយមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងណា! រួចម្តាយក៏បាននិយាយលាកូនហើយក៏ចុចបិទទូរស័ព្ទបាត់ទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈពេលដែលកំពុងតែបោះសំរាម គាត់ក៏ចាប់ផ្តើមមានអការៈមិនស្រួនខ្លួនរួចក៏បានអង្គុយនៅកៀនពាងមុខផ្ទះដោយទឹកមុខស្លេកស្លាំង អ្នកជិតខាងដែលនៅក្បែរផ្ទះមីងលីក៏បានឃើញរួចក៏សួរទៅគាត់ថាកើតអី? ម៉េចបានជាអ្នកមានទឹកស្លេកស្លាំងបែបនេះ? មីងលីគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអស់កម្លាំងវិលមុខមិនសូវស្រួលក្នុងខ្លួនប៉ុន្មានទេអ្នកអើយ! ឮហើយអ្នកជិតខាងម្នាក់នោះក៏បានគ្រាមីងលីទៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយកោះខ្យល់ឲ្យមីងលីរួចគាត់បានប្រាប់ថាមិនបាច់ក្រែងជិតអីអ្នកយើងសុទ្ធតែជាអ្នកជិតខាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភូមិផងរបងជាមួយគ្នាទេ! ពេលកោសខ្យល់រួចអ្នកជិតខាងនោះក៏បានខលទៅប្រាប់កូនប្រុសរបស់មីងលីដើម្បីឲ្យមកមើលមីងលីដែលកំពុងតែឈឺ ហួគ្រាន់តែដឹងដំណឹងថាម្តាយឈឺភ្លាមក៏បានដាក់ច្បាប់ឈប់សម្រាកជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមកមើលភ្លាម! ទៅដល់ផ្ទះភ្លាមគេកើតទុក្ខជាខ្លាំងពេលឃើញស្ថានភាពម្តាយរបស់គេបែបនេះ គេក៏បានសួរទៅម្តាយគេថាម៉ែបានធូរខ្លះនៅម៉ែហេវពិសាអ្វីចាំកូនទិញឲ្យ ប៉ុន្តែមីងលីបានតបទៅកូនវិញថាម៉ែមិនអីទេ ជារៀងរាល់ពេលគាត់តែងតែប្រើពាក្យបែបនេះរហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនយូរប៉ុន្មានជាពេលដែលកូនៗគេត្រូវដល់ពេលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ ដោយស្ថានភាពមិនទាន់ស្រួលបួលក្នុងខ្លួនផងនោះ មីងលីក៏មិនហ៊ានប្រាប់កូនៗឲ្យដឹងឡើយដោយគឹតថាវាគ្រាន់តែខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះ! រំលងបាន៣ម៉ោងក្រោយពីកូនៗគាត់ចេញទៅគាត់ក៏បានដើរទោបោសសំរាមដូចធម្មតាប៉ុន្តែបោសមិនបានប៉ុន្មានផងគាត់ក៏បានងងឹតមុខដួលសន្លប់នៅនឹងមុខផ្ទះនោះ ក៏ត្រូវបានមីងជិតខាងនោះឃើញក៏បានខលហៅឡានពេទ្យរួចបញ្ជូនមីងលីទោបន្ទប់សង្រ្គោះបន្ទាន់ ចំណែកឯហួវិញគេក៏បានខលទៅសួរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខទុក្ខម្តាយប៉ុន្តែខលទៅមិនឃើញគាត់លើកសោះក៏កើតការសង្ស័យរួចក៏បានខលទៅសួរមីងជិតខាងក៏បានដឹងដំណឹងថាម្តាយរបស់ខ្លួនសន្ល-ប់ ឮហើយគេភ័យជាខ្លាំងរួចក៏បានរៀបចំឥវ៉ាន់ដើម្បីទៅមើលម្តាយ ប៉ុន្តែហួសពេលហើយមីងលីបានទទួលមរណៈភាពបាត់ទៅហើយ! ពេលហួទៅដល់ពេទ្យក៏បានឃើញម្តាយដេកលើគ្រែមានសភាពមិនដឹងខ្លួន គេក៏បានសួរទៅលោកគ្រូពេទ្យនិងមីងជិតខាងថាម្តាយខ្ញុំយ៉ាងមិចហើយមីង មីងជិតខាងគាំងនិយាយមិនចេញបានត្រឹមឈរស្ងៀមរួចគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៅហួថាម្តាយក្មួយបានស្លា-ប់មុននឹងបន្តិចហើយ គាត់ងងឹតមុខដួ-លបោ-កក្បា-លស្លា-ប់នៅនឹងមុខផ្ទះ ហួពេលឮហើយគេកើតទុក្ខជាខ្លាំងគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តគេក៏បានបញ្ជូនសព្វម្តាយទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី៕ចុងក្រោយគេក៏បានរៀននៅមេរៀនមួយដ៏ឈឺចាប់បំផុត ព្រោះរាល់ពេលគេមិនសូវបានមើលថែម្តាយឡើយគេបានត្រឹមផ្ញើរលុយមកឲ្យម្តាយដោយគិតថាលុយទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យម្តាយសប្បាយចិត្តនិងបានពិសាអីឆ្ងាញ់ដែលគាត់ចង់ពិសាប៉ុន្តែខុសពីអ្វីដែលគេគិតគ្រាប់យ៉ាងរាល់ការគិតរាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

\ពាក្យដែលម្តាយគេនិយាយថាម៉ែមិនអីទេសុទ្ធតែជាការគិតខុសរបស់គេទាំងអស់។ជាចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវចូរចាំថាត្រូវមើលថែនិងសងគុណអ្នកមានគុណរបស់អ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតសូមកុំឃ្លាតឆ្ងាយពីគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រោះការដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយវាមិនមែនជាការល្អសម្រាប់យើងឡើយយើងនិងមិនអាចដឹងថាគាត់ឈឺអ្វីគាត់ត្រូវការអ្វីឡើយ កាលអ្នកនៅពីតូចគាត់អាចរកស៊ីបណ្តើរចិញ្ចឹមអ្នកបណ្តើរនិងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន ចុះហេតុអ្វីពេលដែលអ្នកធំឡើងមានការងារធ្វើហេតុអ្វីអ្នកធ្វើមិនបានបើគ្រាន់តែមើលថែទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់និងផ្តត់ផ្គង់ការហូបចុករបស់គាត់។

Related posts