ខឹងអាជ្ញាធរមិនព្រមជុសជុលផ្លូវ គាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយនេះនៅកណ្ដាលផ្លូវខូចនោះ រហូតបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រុកនាំគ្នាផ្អើល​ និងនិយាយបែបនេះដាក់គ្រប់គ្នា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ សារព័ត៌មានថៃក្នុងស្រុកមួយបានបង្ហាញរូបភាពរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានយកសារ៉ុងមកចងពុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងបានយកស្បៃមកគ្របពីលើក្បាល ដោយដៃម្ខាងបានយកផ្ដិលមកដួសទឹកដែលដក់ក្នុងក្រលុកផ្លូវយកមកមុជ នៅត្រង់ចំណុចផ្លូវហាយវ៉េ ៣០១១ ក្នុងសង្កាត់Bang Sai

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្ត អាយុធ្យា។ផ្លូវមួយខ្សែនោះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានចំណាយថវិកា១០៣លានបាតក្នុងការស្ថាបនាវាឡើង ។ ក្នុងនោះលោក Pawornpranch Suksusat អាយុ៣០ ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជាម្ចាស់វីដេអូនិងរូបភាពនោះ បាននិយាយថា មិនចាំបាច់គិតច្រើននោះទេ នេះជាការសន្សំសំចៃទឹក ទឹកពិតប្រាកដ កន្លែងពិតប្រាកដ បើចង់ដឹងមកមើលមកឃើញហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិនមានចេតនាបញ្ឈឺរព្យាបាទនរណាឡើយ ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការអភិវឌ្ឍន៍ មិនមាននូវបញ្ហាផ្លូវក្រហូងដក់ទឹកទៀត។លោកក៏បានបន្ថែមវ្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅទីនោះដែលបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្លូវមួយខ្សែដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងខាងលើរងការខូចខាតជាច្រើនកន្លែង រដិបរដុប ក្រហេងក្រហូងដក់ទឹកជាច្រើនកន្លែង ដោយលោកបានរត់ទៅរកអាជ្ញាធរឲ្យមកដោះស្រាយតែគ្មាននរណាម្នាក់ចេញមកនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគ្មានអាជ្ញារធរពាក់ព័ន្ធមកចុះដោះស្រាយ លោក Suksusat ក៏សម្រេចចិត្តថតវីដេអូឃ្លីបនេះឡើង ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញថារណ្ដៅផ្លូវនេះពិតជាជ្រៅដែលអាចចុះដេកងូតទឹកបានពេលទឹកដក់ ម្យ៉ាងវិញទៀតផ្លូវនេះធ្វើមិនទាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាន២ឆ្នាំផង វាខូចយ៉ាងនេះបាត់ទៅហើយ។ក្នុងឃ្លីបនោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចុះមកដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្លូវក្រហេកក្រហុកនេះឲ្យបានស្អាតបាតឡើងវិញផង ដើម្បីឲ្យប្រជាជនងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីព្រោះសភាពផ្លូវបែបនេះបង្កការរំខានជាច្រើនទៅដល់ការធ្វើដំណើរ ជាពិសេសបើមិនធ្វើការជុសជុលនោះទេ ផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងប្រែលែងកើតជាមិនខានឡើយ៕
សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ SOPHEA
ប្រភព៖Sanook

Related posts