ស្ដែងៗណាស់ ធ្លាយវីដេអូឃ្លីបដ៏រន្ធត់មួយ ដែលមានពស់យក្សមួយក្បាលបានរឹតអ្នកធម្មជាតិវិទូ ម្នាក់ស្ទើរតែបាក់ឆ្អឹងស្លា-ប់ ទីបំផុតស្រាប់តែ…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

BIZKH/បរទេស៖ កាលពី សប្តាហ៍មុន បានចុះផ្សាយម្តង រួចមកហើយពី អ្នកធម្មជាតិវិទូម្នាក់ ចិត្តសឿង ហ៊ានឲ្យសត្វពស់ថ្លាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យក្សនៅព្រៃអាម៉ាហ្សូន លេបរូបគាត់ទាំងរស់ ព្រោះតែគាត់ចង់ ទៅថត វីដេអូនៅ ក្នុងខ្លួនរបស់វា តែកាលណោះ គេមិនទាន់ដឹងថា លទ្ធផលនៃការលេប នោះយ៉ាងណានៅឡើយទេ។នៅពេលនេះដែរ ព័ត៌មាននៃការផ្សាយ ពីវីដេអូទាំងមូលត្រូវចុះផ្សាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគឺផែនការនៃការឲ្យ សត្វ ពស់លេបរបស់គាត់ មិនទទួលបាន ជោគជ័យនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញ លោក Paul Rosolie ដែលជាធម្មជាតិវិទូ មួយរូបនោះ ពេលនេះ កំពុងតែប្រឈមនឹងការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សើចចំអកពី មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ ព្រោះតែគាត់ ឲ្យសត្វពស់លេបបានត្រឹម តែក្បាល ក៏ស្រែក ឲ្យក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះ យករូបគាត់ ចេញពីមាត់ពស់មកវិញ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូនៃការលេប របស់ ពស់ថ្លាន់ យក្សនៅព្រៃ អាម៉ាហ្សូន ប្រវែង ៧.៦២ ម៉ែត្រ បានផ្សាយ កាលពី យប់ថ្ងៃអាទិត្យ កន្លងទៅ នៅប៉ុស្តិ៍ Discovery Channel។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Rosolie បានស្លៀកសំលៀកបំពាក់ ការពារជុំជិតខ្លួន មានផ្ទុកទាំង អុកស៊ីសែន ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង និងកាមេរ៉ាជាច្រើនផងដែរ ហើយគាត់ បានយកឈាម ជ្រូកព្រៃ មកស្រោចលើខ្លួន ដើម្បីឲ្យពស់ថ្លាន់ធុំក្លិននិងចង់លេបរូបគាត់។ សកម្មភាព នៃការលេបរបស់ពស់ គឺស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាន យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន បំផុតពីក្រុម ការងារ ពិសេសគឺប្រពន្ធរបស់ លោក Rosolie ឈ្មោះ Gowri ដែលជាអ្នកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់។ជាលទ្ធផលនៅពេល ដែលពស់លេបបាន ត្រឹមតែក្បាល ប៉ុណ្ណោះ លោក Rosolie បានស្រែករកជំនួយ ឲ្យក្រុមការងារជួយ ដោយសារតែ កំលាំងរឹតរបស់ពស់ គឺខ្លាំងមែនទែនរហូតមិនអាច ឲ្យអាវការពារ របស់គាត់ ទប់ទល់បាន គាត់បានប្រាប់ថា ដៃ និងផ្នែកផ្សេង ទៀតនៃខ្លួនរបស់ គាត់សឹងតែ បាក់ឆ្អឹងទៅហើយ៕
សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ៖Related posts