ជួយស៊ែរផងទៅបងប្អូន ចង់ដឹងណាស់ថា តើមានកូនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ ដែលចង់ឲ្យទីក្រុងទាំងមូលមានលាយឡំ ទៅដោយអាគាជារចនាបទខ្មែរបែបនេះ គ្រាន់តែគិតក៏អស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែរ…

BIZKH/ហ្វេសបុក៖ កាលពីថ្មីៗនេះ មានគណនីហ្វេសបុកមួយបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ដោយរូបភាពទាំងនោះសុទ្ធសឹងជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលគាត់បានគូរទីក្រុងអង្គរនៃក្ដីស្រមៃរបស់គាត់ ដោយមើលទៅវាពិតស្អាតខ្លាំងណាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ផងដែរ ការបង្ហោះរូបគំនូររបស់គាត់៏បានភ្ជាប់នៅពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាផងដែរ ដោយគាត់បានសរសេរថា៖”ដៃខ្ញុំតាំងពី3ឆ្នាំមុន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូរទីក្រុងក្មុងក្តីស្រម៉ៃជា អាគាជារចនាបទទីក្រុងខ្មែរ ពេលនេះក៏ឃើញមានការ លើកយកមកផ្សព្វផ្សាយផងដែរ អរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកទីក្រុងក្នុងក្ដីស្រម៉ៃនៃទីក្រុងខ្មែរយើង”៕

Related posts