រន្ធត់ចិត្តណាស់ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានប្អូនស្រីម្នាក់ ពឹងអោយជួយទាំងទឹកភ្នែក បន្ទាប់មកនាងក៏ផ្ញើរអ្វីម្យ៉ាងមកឲ្យមើល មកដល់ភ្លាមគាត់ក៏បើកប្រអប់មក ពុទ្ធោអើយ! ភ្ញាក់ព្រើត…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសបុក៖ ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមានប្អូនស្រីម្នាក់ ពឹងអោយជួយទាំងទឹកភ្នែក បន្ទាប់មកនាងក៏ផ្ញើរអ្វីម្យ៉ាងមកឲ្យមើល មកដល់ភ្លាមគាត់ក៏បើកប្រអប់មក ពុទ្ធោអើយ! ភ្ញាក់ព្រើត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគេហៅថាស្នេហសូនរូប អាចផ្គុំ អាចបំបែក មានច្រើនយ៉ាងខុសៗគ្នា ។😇😇😇កាលពី១៥ឆ្នាំមុនខ្ញុំ ស្គាល់វាម្តងហើយ ធ្វើអោយខ្ញុំភាំងៗ និយាយបែកៗ ពេលខ្លះកំពុងលេងអុក ក៏វីកូនចោល មួយភាំងទើបដឹងខ្លួនវិញ …។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្បួននេះគេច្រើនប្រើ បំបែកស្រីឬប្រពន្ធចុង ហើយផ្គុំប្រពន្ធដើមអោយត្រូវជាមួយប្តីវិញ ។ មានច្រើន ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា មានល្អ និងអាក្រក់ ខ្លះអាចធ្វើអោយយើងដាច់លាភ 😂😂😂…។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

😋😋😋គ្រូខ្លះ ខូច ធ្វើអោយភាគីម្ខាងតាមស្រលាញ់ ម្ខាងស្អប់ គ្រូខ្លះគេសូនរូបកាន់កាំបិត ដំបង អោយចង់តែកាប់សម្លាប់គ្នា ។ល។ ខ្លះធ្វើអោយមនុស្សមួយហ្វូងស្អប់មនុស្សម្នាក់ ធ្វើអោយមនុស្សមួយក្រុមបែកបាក់គ្នា ។ខ្លះបែកធម្មតា ខ្លះបែកបាក់គ្នាហើយដាច់លាភរកអ្វីមិនបានព្រោះគ្រូខាបព្រលឹង ទៅបញ្ចូលនិងរូបសូន អំពី ដី ក្រមួន ម្សៅ ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

🌒🌒🌒និងមានគ្រូខ្លះមិនចេះ ធ្វើចេះ គឺធ្វើគ្មានក្បួនច្បាប់ ក៏នាំបញ្ហា ដល់អ្នកទៅរក ផងដែរ ។

🌿🌿🌿ចាស់ៗពីមុន តែងមានមេត្តា រវាងគ្នានិងគ្នា ចេះជួយគ្នា ចេះស្រលាញ់គ្នាព្រោះឈាមជាខ្មែរដូចគ្នា ។ បើឈ្លោះទាស់ទែង ដោះស្រាយចប់គឺចប់ ចេះទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួន និងមិនបៀតបៀនបុគ្គល ស្លូតត្រង់ ដោយភាពច្រណែនឈ្នានីសនោះទេ។

👿👿👿មនុស្សឥលូវមិនដូចពីមុនទេ មនុស្សខ្លះ មានចរិក ច្រណែនឈ្នានីស ពីកំណើត ។ ពេលខ្លះគេឃើញអ្នកផ្សេង មានក្តីសុខជាងខ្លួន លក់ដាច់ជាងខ្លួន ស្អាតជាងល្អជាងជាដើម… វារកឧបាយ ដើម្បីបំផ្លាញគេ ទាំងមិនមានគុំនុំ ស្អីសោះ។

😳😳😳អញ្ចឹងហើយបានមនុស្សស្លូតត្រង់ មួយចំនួនចេះតែរកទុក្ខ ខ្លះត្រូវ គេបំបង់ដំណែង មិនអោយរីកចំរើន មិនអោយខ្ពង់ខ្ពស់ មិនអោយបានប្តី ជាដើម ទោះស្អាតហើយពូកែក្តី
ចេះតែបែកគ្នាមួយហើយមួយទៀត ។
🎀🎀🎀 វាគួរអោយខ្លាចតែបុរាណខ្មែរយើង មានវិធីការពារ ដូចជា ចារយន្ត្រឬសាក់យន្ត្រ ការពារគេកប់រូប ឬការពារគេបំបង់ដំណែង និងវត្ថុសក្តិសិទ្ធ មួយចំនួនទៀត ។

Related posts