ឆ្នាំទាំង ៦នេះ មានលាភមហាសាល ដល់ទៅ ៣ដងក្នុង ១ខែឯណ្ណោះ ចង់ដឹងទេថា តើជាលាភអ្វីខ្លះទៅ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វាមិនមែនជារឿង ដែលតែងតែកើតឡើង មកលើមនុស្សគ្រប់រូប គ្រប់ពេលវេលានោះឡើយ ដូចនេះបើបានកើតឡើង ចំពោះឆ្នាំទាំងបីនេះ ហើយគួរតែចេះក្តោបក្តាប់ ឱកាសល្អៗទាំងនេះ ឱ្យបានល្អ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​១. ឆ្នាំកុរ ៖ ពិតជាល្អណាស់ ដែលអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ ដែលពោរពេញដោយភាពស្មោះត្រង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះអ្នកដទៃគ្រប់គ្នា ពិសេសគឺចិត្តចេះអំណត់អត់ធន់ និងមានចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទាន មេត្តាករុណាដល់គេ គ្រប់គ្នានេះតែម្តង។ការឈានជើងចូលដល់ពេញវ័យបាន ធ្វើឱ្យអ្នកមានការហត់នឿយនឹងការងារ ទាំងចិត្តទាំងកាយតែងតែទទួលរងនូវ សម្ពាធជាក់ស្តែងត្រូវគិតពី រឿងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារទាំងមូលតែម្តង។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តែកុំអស់សង្ឃឹមឡើយ ព្រោះជោគវាសនារបស់ អ្នកបានកំណត់មកថា អ្នកនឹងបានជួបលាភសំណាងធំៗដល់ទៅបីដង ឯណោះក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នក។ បើធ្វើការរកស៊ីឬធ្វើជំនួញវិញ នឹងទទួលបានផ្លែផ្កាជាទីគាប់ចិត្តជាក់ជាមិនខានឡើយ។

២. ឆ្នាំរកា ៖ មនុស្សឆ្នាំរកាស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមានភាពឆ្លាតវៃ ក្នុងនោះក៏មានរូបអ្នកដែរ។

តែត្រូវចេះអត់ធ្មត់និងចេះរង់ចាំ ពុំដូច្នោះតែនឹងខាតប្រយោជន៍ធំមិនខានឡើយ។ តាមជោគវាសនាអ្នកបានចារមកថាត្រូវជួបភាពលំបាកមុន ស្រណុកក្រោយពិសេសនៅពេលដែលអ្នកបានឈានចូលដល់ជីវិតដែលមានគូស្រករ វាសនារបស់អ្នកបានក្លាយជាមានពន្លឺដែលជាទានជួយបំភ្លឺផ្លូវអ្នកឱ្យបានដើរដល់ជីវិតមានភាពសុខដុមរមនា ពិសេសអ្នកនឹងបានជួបលាភសំណាងធំៗដល់ទៅបីដងឯណោះ។

ទោះបីជាពេលនេះអ្នកមិនសូវជាធូរធារក្តីតែមិនយូរទៀតឡើយអ្នកនឹងមានភាពប្រសើរជាងនេះយ៉ាងពិតប្រាកដ។

៣. ឆ្នាំមមែ ៖ ការងារជោគរាសីឆ្នាំមមែល្អខ្ពស់ត្រដែត។ រាល់អាជីវកម្មនឹងទទួលជោគជ័យគ្រប់មុខជំនួញ ។

លុយកាក់ ការចាយវាយលុយកាក់នឹងល្អប្រសើរឡើង តែកុំខ្ជះខ្ជាយលើរបស់របរឥតប្រយោជន៍ ។ស្នេហា ជីវិតស្នេហាត្រូវចេះអត់ធ្មត់យ៉ាងខ្លាំងទើបស្រោចស្រង់មនោសញ្ចេតនាល្អូកល្អិនបានមកវិញ ។

សុខភាព សុខភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្ថិតជាប្រក្រតី ។កាធ្វើដំណើរ អាចធ្វើដំណើរជាមុខជំនួញរកស៊ី វិស្សមកាលក្នុងក្រុមគ្រួសារ និងលំហែកាយនាចុងសប្តាហ៍បាន ។

៤. ឆ្នាំមមី ៖ ការងារ អ្នកនឹងសម្រេចរាល់កាតព្វកិច្ចការងារដោយជោគជ័យក្នុងឆ្នាំនេះ ។

លុយកាក់ ការចាយវាយមិនសូវល្អសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីទេ ។ស្នេហា អត់ឱនឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាការល្អ ។សុខភាព សុខភាពប្រចាំថ្ងៃជាប្រក្រតី គួរបន្ថែមការហាត់ប្រាណមួយចំនួនទៀត ។

ដំណើរកម្សាន្ត អ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយក្រៅប្រទេសបាន ។

៥. ឆ្នាំច ៖ ការងារ ស្គាល់កាលៈទេសៈអាចបត់បែនគ្រប់ស្ថានការណ៍ អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អ មួយរូប ។

លុយកាក់ អ្នកនឹងទទួលបាននូវលាភសក្ការៈលើមុខជំនួញជាក់ជាមិនខាន ។ស្នេហា បញ្ហាស្នេហាមិនមានអ្វីគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទេ ។សុខភាពអ្នកនឹងជួបប្រទះជំងឺចាស់វិញ ។

ដំណើរកម្សាន្ត ២០១៥ ជាឆ្នាំល្អដូច្នេះលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសបាន ។

៦. ឆ្នាំឆ្លូវ ៖ ទោះបីជាអ្នកមិនបានកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកមានទ្រព្យស្តុកស្តម្ភក៏ដោយចុះ។


តែអ្នកមានចំណុចល្អៗជាងកូនអ្នកមានមួយចំនួនដែរ គឺទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងភាពរឹងមាំជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គ។

ហើយជីវិតរបស់អ្នកនឹងត្រូវជួបនឹងលាភសំណាងនៅអំឡុងពេលដែលអ្នកមានអាយុចន្លោះពី៤០ទៅ៥០ឆ្នាំ សរុបមកគឺមានរយៈពេល១០ឆ្នាំឬអាចលើសពីហ្នឹងទៀតផងដែលអាចនិយាយបានថានៅពេលឈានចូលដល់វ័យសំណាង

អ្នកអាចទិញបានទាំងផ្ទះនិងឡានក្នុងពេលតែមួយ ពិតជាសំណាងណាស់៕

Related posts