ផ្អើលពេញរោងបុណ្យ..ខណ:ព្រះសង្ឃកំពុងតែសូត្រមន្តឲ្យវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធក្នុង ពិធីបុណ្យសព ស្រាប់តែខ្មោ.ចដែលបានស្លាប់ ដើរចូលមករោងបុណ្យខ្លួនឯងបែបនេះទៅវិញ.. (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថៃ ៖ ពិធីបុណ្យស .ព របស់ លោក Prapad Sanitknam ត្រូវ បាន ក្រុម គ្រួសារ សាច់ ញាតិ យកទៅ ធ្វើ នៅ ក្នុង វត្ត ដោយ មាន វត្តមាន ព្រះ សង្ឃផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Suchart Sanitknam ត្រូវឪពុករបស់ Prapad ត្រូវបាន គេជូន ដំណឹងថា កូនប្រុស ខាងលើ បាន ដើរចូល ទៅផ្លូវរថភ្លើង ហើយត្រូវ បាន រថភ្លើង កិ នស្លា. ប់ នៅ ក្នុង ឧប្ប ត្ តិហេតុ ដ៏ ឲ្យរន្ធត់ មួយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសនោះបានស្លា ប់. ថ្ងៃទី ៣០ ហើយ ពិធី បុណ្យស .ព បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ។ខណៈ ពេល ដែល ពិធី បុណ្យស .ព កំពុង ចាប់ ផ្ដើម រៀប ចំឡើង នៅ ឯវត្តក្នុង ភូមិ មួយ បុរស ដែល ត្រូវ បានគេគិត ថា ស្លា .ប់ នោះ បាន ដើរ ចូល ទៅ ក្នុង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធី បុណ្យស .ព របស់ គាត់ ខ្លួន ឯង ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ជា ច្រើន នាក់ មានការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ស្រ ឡាំង កាំង ជា ខ្លាំង។ បន្ទាប់ ពី ដឹង ថា គាត់ ពិត ជា មនុស្ស មិន មែន ជា ខ្មោច នោះ សំ ណួរ ចម្បង ដែល លាន់ មាត់ មក ព្រមៗ គឺ ថា តើ នរណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជា មនុស្ស នៅ ខាង ក្នុង ក្ដាមឈូស ?ហេតុ ការណ៍ នេះ បាន កើត ឡើង នៅ ឯវត្ត ថុងយ៉ុន ក្នុង ស្រុក ណាប៊ុន ខេត្ត ណាខុនស៊ីថាម៉ារ៉ាត នៅ ថ្ងៃ ទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង ទៅ ថ្មីៗ នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាង កាយ មិន ត្រូវបាន គេ ដឹង ថា ជា ការ ស្លា .ប់ ដោយ សារថភ្លើង នោះ ទេ ប៉ុន្តែ រាង កាយ បាន ស្លៀក សម្លៀក បំពាក់ ស្រ ដៀងនឹង អ្វី ដែល Prapad ស្លៀក។ក្រុមគ្រួ សារ ចង់ ចាប់ ផ្តើម ពិ ធី បុណ្យ ស .ព ឱ្យ បាន ឆាប់ តាម ដែល អាច ធ្វើ ទៅបាន ហើយ ដូច្នេះ កាល បរិច្ឆេទ ត្រូវ បាន រៀប ចំ ឱ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ បន្ទាប់ ពីពួក គេ បាន ទៅ យក សាកស .ព ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈ ពេល ដែល ពិធី បុណ្យ សព កំពុងរៀប ចំ ឡើង Prapad ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ បាន ដើរ ចូល ក្នុង ពិធីបុណ្យស .ព ហើយ គាត់ ក៏ ឈរ ទាំង ងឿង ឆ្ងល់ នៅ ឯពិធី បុណ្យស .ព ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ គាត់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំបូង ក្រុម គ្រួសារ មាន ការ ភ្ញាក់ផ្អើល និង គិត ថាជាខ្មោច Prapad បាន មកលេង ពួកគេ ជា លើក ចុង ក្រោយ។ទី បំ ផុត បន្ទាប់ ពី មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ពួក គេ ក៏ បាន សួរនាំ និង ស្ទាប ដៃ ជើង ទើប ដឹង ថា នេះ ពិត ជា គាត់ មិនមែន ជា ខ្មោច នោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Prapad គឺជា បុរស ដែល មាន បញ្ហា ស្មារតី គាត់ស្លៀក សំលៀក បំពាក់ កខ្វក់ ហើយ មិន បាន ងូតទឹក អស់ រយៈពេល ជាច្រើន ថ្ងៃ នៅ ពេល ដែល ក្រុម គ្រួសារ បាន ឃើញ គាត់។បន្ទាប់ ពី បានស្វាគមន៍ លោក Prapad ត្រលប់ ទៅ រស់ នៅ ជា មួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម គ្រួសាររបស់គាត់វិញហើយក៏បានទៅធ្វើរបាយការណ៍នៅឯប៉ុស្តិ៍នគរបាល Chawang ព្រោះ នៅតែជា សំណួរ ដែលថា តើនរណា ជាមនុស្ស នៅ ក្នុង ក្ដាមឈូសពិតប្រាកដ ?ប៉ូលីស បាន រាយ ការណ៍ ថា ឧប្បត្តិ ហេតុ នេះ មិនមែន ជា កំហុស របស់ នរណាម្នាក់ ឡើយ ពី ព្រោះ វា ជា ការ យល់ ច្រឡំ ដ៏ តូចមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Prapad មើល ទៅ ដូចជា មនុស្ស ដែល ស្ថិត ក្នុង ឧប្បត្តិ ហេតុ នេះ ហើយ សំលៀក បំពាក់ ក៏ស្រដៀង គ្នា ខ្លាំង ទៀត។ ទី តាំង នៃ គ្រោះ ថ្នាក់ នេះ គឺ ត្រឹម ត្រូវ ផង ដែរ ដោយនៅ ជិត ផ្ទះ របស់ Prapad ។ សាកស .ព ពុំ មាន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ ឯកសារ អ្វី ទេ។បច្ចុប្បន្ន សាកស .ព ត្រូវ បាន ផ្លាស់ ទៅ នៅ វត្តច័ន្ទឌី រង់ ចាំ ក្រុមគ្រួ សារ ពិត ប្រាកដ មក បង្ហាញ ខ្លួននិងដើម្បីទទួលស . ព យកទៅបូជាតាមប្រពៃណី៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts